Kontakt

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Hladké Životice

Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán Hladké ŽivoticeÚP byl vydán formou opatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí je:

A. ÚZEMNÍ PLÁN HLADKÉ ŽIVOTICE (VÝROK)

A. Textová část

A. Grafická část

A.1 Výkres základního členění území

A.1 legenda

A.2 Hlavní výkres

A.2 legenda

A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

A.3 legenda

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

B. Textová část odůvodnění
Obsahuje i část zpracovanou pořizovatelem (B.2) s postupem pořízení územního plánu, vyhodnocením připomínek a rozhodnutím o námitkách s vlastním odůvodněním.

B. Grafická část

B.1 Koordinační výkres

B.1 legenda

B.2 Výkres dopravní infrastruktury

B.2 legenda

B.3 Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství

B.3 legenda

B.4 Výkres technické infrastruktury – energetiky a elektronických komunikací

B.4 legenda

B.5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

B.5 legenda

B.6 Výkres širších vztahů

B.6 legenda

DÁLE JE ZPRACOVÁNO

Vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí – SEA
29.04.2022č. j. OU/271/2022
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územ­ně plá­no­va­cí do­ku­men­ta­ce na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Měst­ský úřad Fulnek, stavební úřad
  • Kraj­ský úřad Mo­rav­sko­slez­ské­ho kraje, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní
  • Obec­ní úřad Hladké Životice