Kontakt

Referent: Ing. Gabriela Slezák Zábranská, tel. 556 768 323, e-mail: gabriela.slezak@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Bartošovice, Hukovice


Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán BartošoviceOpatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

I. Územní plán Bartošovice

I. 1. Textová část

I.A. Výkres základního členění území

legenda výkresu

I.B. Hlavní výkres-urbanistická koncepce

legenda výkresu

I.C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

legenda výkresu

II. Odůvodnění územního plánu Bartošovice

II. 1. Textová část zpracovaná projektantem a pořizovatelem

II.A. Koordinační výkres

legenda výkresu

II.B1. Výkres dopravy

legenda výkresu

II.B2. Výkres vodního hospodářství

legenda výkresu

II.B3. Výkres energetiky a spojů

legenda výkresu

II.C. Výkres širších vztahů

II.D. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

legenda výkresu

III. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Text vyhodnocení

Posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb. – SEA

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
08.01.2018č. j. 1499/2017/Kr
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Městský úřad Studénka, Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování
  • Obecní úřad Bartošovice

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentuObdobíDatum schválení v zastupitelstvuČíslo usnesení
Zpráva o uplatňování Územního plánu2018 – 202229.06.202221.3

Místa, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Bartošovice