Kontakt

ve struktuře dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 515/2020 Sb.

1. Název Město Nový Jičín
2.
Důvod a způsob založení Obec jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3.
Organizační struktura Organizační struktura
4.
Kontaktní spojení Kontaktní údaje obce
4.1
Kontaktní poštovní adresa
SÍDLO ÚŘADU
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01  Nový Jičín
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu MĚSTSKÝ ÚŘAD (Radnice)
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Vedení města, Odbor kancelář vedení města, Odbor organizační, Odbor finanční, Odbor správy majetku, Odbor rozvoje a investic, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Odbor životního prostředí
ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ
Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín
Podatelna, Pokladna, Odbor bytový, Odbor sociálních věcí, Odbor školství, kultury a sportu, Odbor správních agend, Odbor dopravy
Divadelní 8, 741 01 Nový Jičín
Městská policie, Obecní živnostenský úřad, Odbor přestupkových agend, Odbor kontrolní, Interní auditor
Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny MěÚ Nový Jičín
4.4 Telefonní čísla tel: +420 556 768/222 – ústředna
Telefonní seznam
4.5 Adresa internetové stránky http://www.novyjicin.cz/
4.6 Adresa podatelny Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín
Informace o provozu podatelny
4.7 Elektronická adresa podatelny e-podatelna@novyjicin.cz
4.8 Datová schránka ywmb4nc
5. Případné platby lze poukázat
Komerční banka, a. s., pobočka Nový Jičín, číslo účtu:
  • 19-326801/0100 (pro příjmy města z veřejné správy, především pro platby místních poplatků a sankcí vyjma radarového měření)
  • 43-4024720297/0100 (pro příjmy z ekonomické činnosti města podléhající DPH, např. prodej dříví, nájem pozemků, apod.)
  • 16635801/0100 (pro příjmy města z nájmů bytů, nebytových prostor a garáží)
  • 17401740/2010 (pro sankční příjmy města z radarového měření)
  • 115-7364310247/0100 (pro příjem kaucí z činnosti bytového odboru)
 Další možné způsoby platby:
– v hotovosti nebo kartou na pokladně městského úřadu (budova na ul. Divadelní 1).
6.
IČO
00298212
7.
Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00298212
8.
Dokumenty
8.1
Seznamy hlavních dokumentů
Rozvojové dokumenty
Jednací řád ZM č. 1/2023
Jednací řád ZM č. 22/2018

Odbor sociálních věcí:
Komunitní plánování
Standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Odbor školství, kultury a sportu:
8.2 Rozpočet Rozpočet města Nový Jičín (letošní i předchozí roky)
Závěrečný účet města Nový Jičín
9. Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8).

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

10.
 Příjem podání a podnětů
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8). Žádosti podané ústně či telefonicky vyřizuje ten zaměstnanec města, na něhož se žadatel obrátil. Nezná-li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na vedoucího odboru či oddělení, v jehož kompetenci je požadovaná informace k dispozici.
Není-li žadateli požadovaná informace ústně či telefonicky poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostatečnou, vyrozumí jej zaměstnanec o nutnosti podat žádost o poskytnutí informace písemně.
Stížnosti a petice
11.
Předpisy
11.1
Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
11.2 Vydané právní předpisy Vydané právní předpisy
pro filtr je třeba kliknout nahoře na Výběr a v sekci Předpis zvolit buď PP – obecně závazná vyhláška nebo PP – nařízení města
12. Úhrady za poskytování informací
12.1
Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytnutí informace
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 139194/2010 ze dne 1.9.2010
Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 159490/2010 ze dne 6.10.2010
Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 35740/2013 ze dne 21.3.2013
Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 86769/2013 ze dne19.6.2013
Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 105838/2013 ze dne 2.8.2013
Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 15403/2021 ze dne12.2.2021
13. Licenční smlouvy
13.1
Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy
13.2 Výhradní licence Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Výroční zprávy MěÚ