Kontakt

logo_EU_MSMT_map33393Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000030
Město Nový Jičín se stalo úspěšným žadatelem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Nový Jičín.
Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 a předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu je 31. prosince 2017.

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích ke vzniku funkčního systému spolupráce pro vytvoření MAP v definovaném území ORP Nový Jičín a zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání do r. 2023, pro možnost jeho dalšího rozvíjení a realizace.
Cílem projektu je dosáhnout zlepšení spolupráce mezi jednotlivými subjekty poskytujícími vzdělávání pro věkovou kategorii dětí a žáků do 15 let a to jak škol a školských zařízení, tak kulturních, soukromých a ostatních subjektů poskytujících služby a vykonávajících činnosti v oblasti vzdělávání této skupiny dětí a žáků.
Cílem je zlepšení práce s dětmi a žáky v prioritních oblastech definovaných projektem, zvýšení kvality vzdělávání v souladu s tzv. akcí KLIMA týkající se podstatných složek kvality škol:

 • Kultura učení
 • Leadership
 • Inkluze
 • Metodická podpora učitele – Mentoring
 • Aktivizující formy učení

Posláním akce KLIMA je úspěch pro každé dítě. K naplnění těchto cílů slouží i MAP, který je součástí akce KLIMA. Dalším cílem je přiblížení se podmínkám a výsledkům dle vize „Kvalitní školy“ definované Českou školní inspekcí.

Cílovými skupinami projektu jsou

 • děti a žáci ve věku do 15 let (předškolní a základní školství)
 • pedagogičtí pracovníci zařízení předškolního a základního školství
 • rodiče dotčených dětí a žáků
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • veřejnost

Hlavní opatření projektu

Hlavní opatření projektu se týkají předškolního vzdělávání a péče v oblasti dostupnosti inkluze a kvality, čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
V doporučených opatřeních je rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a kariérové vzdělávání v základních školách a další volitelná opatření.

Očekávaný přínos

Očekáváme zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Bude dosaženo společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Spolupráce povede k:

 • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení
 • sdílenému porozumění stanovenému cíli – orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • podpoře škol se slabšími výsledky
 • rozvoji potenciálu každého žáka
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítě či žáka v inkluzivní škole
 • zlepšení spolupráce na území ORP Nový Jičín a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Dalšími očekávanými přínosy pro uvedenou lokalitu MAP je

 • zrovnoměrnění investic do rozvoje škol a zpřehlednění plánování
 • uspokojení potřeb jednotlivých škol
 • lepší zapojení dětí ohrožených školním neúspěchem
 • zvýšení čtenářské a matematické gramotnost
 • dosažení inkluze ve vzdělávání
 • celkový rozvoj kompetencí dětí a žáků, jejich podnikavosti a iniciativy.

Klíčové aktivity

V projektu budou realizovány aktivity zajišťující výstupy projektu, aktivity pro projektové řízení a aktivity zajišťující publicitu projektu.

Aktivity zajišťující výstupy projektu:

 • akční plánování – podaktivita Rozvoj partnerství
 • akční plánování – podaktivita Dohoda o prioritách
 • akční plánování – podaktivita akční plánování
 • akční plánování – budování znalostních kapacit
 • evaluace
 • řízení Místního akčního plánu

Aktivity pro projektové řízení a publicitu:

 • zajištění realizace projektu – prostřednictvím realizačního týmu
 • zajištění funkčnosti a práce Řídícího výboru
 • zajištění publicity projektu

Očekávané výstupy MAP

 • Strategický rámec MAP do roku 2023,
 • Akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji,

a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity.

Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí byt vždy následný projekt.

V plánu mohou byt navrženy i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv nebo krajských a státní dotačních programů nebo jiných operačních programů.

Vedlejším cílem procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR a popř. pro krajské akční plány. Sběr informací bude prováděn ze strany řídicího orgánu OP VVV na základě sběru výsledků centralizovaného dotazníku pro analytickou část a na základě výstupů plánů, které budou zasílány ve zprávách o realizaci z projektů.

ZŠ a MŠ tím získají přímou možnost ovlivnit dokumentem, který pro ně bude v budoucnu závazný a bude řídit jejich možnosti čerpání dotačních podpor.

Řídící výbor

Pracovní skupiny při MAP rozvoje vzdělávání Novojičínska

Skupina č. 1
Speciální vzdělávací potřeby 1 (MŠ, základní školy neúplné včetně sloučených s MŠ)

Skupina č. 2
Speciální vzdělávací potřeby 2 (ZŠ úplné včetně sloučených s MŠ)

Seznam aktivit pro skupinu 1 a 2:

 1. Předškolní vzdělávání a péče:
 • Inspirovat pedagogy, jak s dětmi s různými speciálními vzdělávacími potřebami pracovat. Nabízet jim konkrétní nástroje, které jim v jejich práci pomohou. (Např. děti s vadami řeči, autismus, vývojové poruchy – chování, hyperaktivita ……)
 • Rozvoj předčtenářských dovedností a kritického myšlení u dětí předškolního věku
 1. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Určení oblastí společného vzdělávání pedagogů v této oblasti a stanovení kritérií pro hodnocení dosažených výsledků a zlepšení prostřednictvím inkluze
 • Podpora a stanovení aktivit, které umožní lepší spolupráci, společné vzdělávání a sdílení zkušeností mezi pedagogickými pracovníky (opět s možností využití „šablon“)
 • Způsoby a možnosti ověření nových aktivit na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ve škole (např. asistent pedagoga, školní speciální pedagog, sociální pedagog) a zakotvení systémů na úrovni jednotlivých škol pro následné poskytování podpůrných opatření
 • Stanovení možností pro vznik podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP ve včasné a rané péči

Skupina č. 3

Opatření čtenářské gramotnosti + jazyky

Seznam aktivit:

 1. Zapojení rodin do podpory čtenářské a matematické gramotnosti (způsoby podpory čtení doma, zapojení pedagogických pracovníků do vzdělávání rodičů….)
 2. Spolupráce při rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti žáků v ZŠ (koordinační aktivity hrazené prostřednictvím „šablon“ (šablona Vzájemná spolupráce)
 3. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
 4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 5. Podpora nadaných dětí

Skupina č. 4

Opatření matematické a finanční gramotnosti + polytechnika

Seznam aktivit:

 1. Zapojení rodin do podpory čtenářské a matematické gramotnosti (způsoby podpory čtení doma, zapojení pedagogických pracovníků do vzdělávání rodičů….)
 2. Spolupráce při rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti žáků v ZŠ (koordinační aktivity hrazené prostřednictvím „šablon“ (šablona Vzájemná spolupráce)
 3. Rozvoj digitálních kompetencí žáků
 4. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 5. Podpora polytechnického vzdělávání
 6. Podpora nadaných dětí

Skupina č. 5

Neformální vzdělávání

Seznam aktivit:

 1. Rozvíjení základní gramotnosti prostřednictvím neformálního vzdělávání (tematicky zaměřené kroužky, kluby, kurzy, letní školy apod.)
 2. Role vzdělávacích a kulturních center (stanovení možných aktivity knihovny, SVČ Fokus…)
 3. Aktivity na podporu práce se žáky a na podporu začleňování žáků se SVP do neformálního a zájmového vzdělávání
 4. Podpora pohybových aktivit
 5. Environmentální výchova a vzdělávání

Dokumenty

 

Fotogalerie

 • Úvodní setkání k MAP rozvoje vzdělávání Novojičínska dne 26.1.2016
 • Jednání pracovních skupin dne 11.5.2016
 • 2. setkání k MAP rozvoje vzdělávání Novojičínska dne 19.5.2016
 • Jednání pracovní skupiny č.1 dne 6.6.2016
 • Jednání pracovní skupiny č. 2 dne 13.6.2016
 • Jednání pracovní skupiny č. 4 dne 9.6.2016
 • Jednání pracovní skupiny č.5 dne 7.6.2016
 • 2. jednání řídícího výboru MAP dne 27.6.2016
 • 30.1.2017
 • 6.2.2017
 • 23.2.2017
 • 8.3.2017
 • 15.3.2017
 • 18.3.2017
 • 24.4.2017
 • Podpora nadane deti 13.9.2017

 

Seznam akcí novojičínských středních škol pro základní školy 

 

Související odkazy

Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

 

 

Kontakty:

Ing. Oldřiška Navrátilová
zástupce manažera projektu
vedoucí odboru ŠKS MěÚ Nový Jičín
Divadelní 1
741 01  Nový Jičín
tel. 556 768 218, 605 690 397
e-mail: oldriska.navratilova@novyjicin.cz