Městská zeleň

2018

Alej na ul. B.Martinů je dubová

Místo skácených topolů, které na místě již dožívaly, byly za bytovými domy a discgolfovým hřištěm na ul. B.Martinů vysazeny duby.

Věříme, že nově vysazené stromy zdárně porostou a do budoucna vytvoří mohutné stromořadí.

Oznámení o pokračování kácení v ochranném pásmu plynu

Realizační firma, která pracuje pro plynárenskou společnost ve věci kácení stromů v Novém Jičíně oznámila zahájení druhé etapy kácení stromů v ochranném pásmu vedení plynu. V této etapě půjde hlavně o odstranění bříz v lokalitě ulic Gregorova/Jubilejní, jehličnanů na ulicích Nádražní/Dvořákova a jehličnanů Za Korunou/Na Lani.

Některé stromy, které budou využity jako vánoční nebo na chvojí, pokácí TSM Nového Jičína, ostatní kácení provede realizační firma vybraná plynárenskou společností.


Ořez vrb v lokalitě K.Čapka – Anenská – Dlouhá

Odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín oznamuje, že v lokalitě K.Čapka-Anenská-Dlouhá bude probíhat sesazovací ořez vrb. Jde o radikálnější zásah za účelem zajištění provozní bezpečnosti a stability stromů, který lze použít pouze u krátkověkých dřevin (vrby a topoly) k prodloužení jejich životnosti na místě. Předmětné vzrostlé vrby v této lokalitě rostou u chodníků a opadem velkých větví dochází k ohrožení bezpečnosti chodců. Vitalita daných vrb je dobrá, proto zatím nezvažujeme jejich odstranění.2017

Ořezy stromů na Křížkovského náměstí

V městské zeleni probíhají ořezy stromů. Jde o bezpečnostní a zdravotní řezy, v některých případech je nutno přistoupit k redukčním řezům. Většinu ořezů provádí Technické služby města Nového Jičína. Speciálními zásahy byli pověřeni arboristé. Jedním z ne zcela běžných zásahů je redukční řez sloupovitých topolů v lokalitě Křížkovského náměstí a na ul.Myslbekova. Stromy budou radikálně ořezány, nebudou káceny. Cílem je zajištění bezpečnosti (opadávající větší suché větve) a jejich co nejdelší udržení na místě. Obnova stromů – nová výsadba v témže místě není možná z důvodu ochranných pásem podzemních inženýrských sítí. Tento typ ořezu je povolen pouze u stromů druhu topol a vrba, pro ostatní druhy stromů jde o zásah nepřípustný a hodnocený jako poškození dřeviny.


Svoz truhlíků s muškáty

Dne 9.11.2017 od 16.00 bude probíhat svoz truhlíků s muškáty, které občanům v centru města pro sezónní využití zapůjčilo Město Nový Jičín.

Případné dotazy zodpoví Ing. Olga Kubálková (556 768 266).


Zvěrokruh Skalky

Proměna odlesněné paseky na meditační stezku se znameními zvěrokruhu dle projektu Prof. Otruby v roce 2017.

     


Postřik jehličnanů v městské zeleni proti vandalismu

Také letos přistupujeme k postřiku mladých jehličnanů v parcích, sídlištní zeleni i v lesoparku za účelem zabránění ničení těchto dřevin v předvánočním období. Bude použitý postřik, který zanechává na stromku zabarvení a v teple páchne. Postřik je prvotně určen proti okusu zvěří, ve městech je používán proti krádeži.
Dřeviny vysazujeme na veřejně přístupná místa z ekologických a estetických důvodů jako investici s dlouhodobým přínosem i pro další generace a je proto smutné, že musíme každoročně aplikovat chemické přípravky pouze pro ochranu těchto výsadeb před vandaly, kterým slouží stromek jako vánoční 14 dní. Mnohdy totiž zloději vůbec netuší, jak druhově zajímavé dřeviny poškozují. Vzhledem k usychání smrků totiž „běžné“ smrky do městské zeleně nevysazujeme.

jehlicnany


Ořez jmelí ve Smetanových sadech

Do konce listopadu proběhne ve Smetanových sadech sběr/odstranění jmelí. Bude ošetřena především lípa za sousoším J.G.Mendela a některé z lip ve stromořadí podél ulice K Nemocnici. Trsy jmelí budou v souladu s doporučením Krajského úřadu ořezávány s větvemi, nikoli vylamovány.

jmeli_2 jmeli_1


Výsadby stromů v roce 2016

Město Nový Jičín vysadilo v letošním roce 154 ks stromů. 75 ks stromů bylo vysazeno v rámci akce Regenerace sídliště Riegrova, 79 ks stromů bylo vysazeno na městských plochách veřejné zeleně, většinou jako náhrada za stromy odstraněné z důvodu jejich špatného zdravotního stavu.


Lípa v Loučce

Dne 15.11.2016 proběhlo odborné ošetření lípy Na Lani v Loučce u Nového Jičína za bytovými domy s výhledem do polí.
Tato lípa je typickým příkladem toho, jak postupně odumírají stromy poškozené stavební činností a změnami podmínek stanoviště. V době výstavby sídliště byla tehdy krásná, zdravá a mohutná lípa „zachráněna“, přesto došlo k poškození kořenů a změně odtokových poměrů, proudění vzduchu, byly odstraněny jiné dřeviny v okolí. Odborné zkušenosti jsou takové, že po zásahu do okolí dřeviny začne strom do 7-10 let chřadnout a do dalších 10 let bývá odstraněn.
Uvedená lípa tedy proti předpovědi dosud dobře prospívá. Je to dáno i tím, že jde druhově právě o lípu, protože lípy jsou relativně přizpůsobivé, snášejí řez a dobře se vyrovnávají se vznikem dutin (zapouští vnitřní kořeny).
Provedený řez je již několikátým v pořadí a jeho cílem bylo zajištění stability stromu, aby mohl být na místě co nejdéle ponechán.

loucka_lipa_9947 loucka_lipa_9949


Práce v zahradách Hücklových vil

Během období vegetačního klidu 2016/2017 proběhne bezpečnostní probírka dřevin v zaploceném areálu Hücklových vil, který nyní spravuje město Nový Jičín. Dlouhodobě neudržované historické výsadby se současnými nálety dřevin mohou svým stavem (pádem kmenů nebo odlomením větví) ohrozit bezpečnost v lokalitě, proto po odstranění jedinců smrků napadených kůrovcem budou pokračovat probírky, při nichž dojde ke skácení suchých, silně prosychajících a poškozených stromů. Práce budou provádět TSM Nového Jičína.

20160927_095621 20160927_100032 20160927_111620 20161006_104915


Úprava rondelů a silničních ostrůvku v Novém Jičíně na ul. Zborovská a Sokolovská

Město Nový Jičín prostřednictvím odboru životního prostředí a střediska zeleně TSM Nového Jičína provede letos v podzimních měsících úpravu zeleně na kruhových křižovatkách – rondelech (č.5,4,3). Půjde o rekonstrukci trávníků s návozem kvalitnější zeminy a v případě rondelu č.4 také o úpravu trvalých výsadeb. Místo pro letničky bude zachováno. Na rondelu č.5 se plánuje na jaře 2017 založení letničkového záhonu přímým výsevem.
V říjnu 2016 je plánována mechanizovaná výsadba jarních cibulovin do vybraných silničních ostrůvků, což provede specializovaná firma.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA