Kontakt

2022


Proběhne rekonstrukce zeleně na rondelu u bazénu

Na jaře bude provedena nova výsadba na rondelu u bazénu. V posledních letech bylo ozelenění řešeno letničkami z přímého výsevu, pro letošní rok je plánována úprava. Keře ve středu kruhu byly již na podzim zmlazeny. Na ně bude navazovat vícedruhový štěrkový záhon trvalek, kolem okraje zůstane místo na letničky. Barevnost je celkově laděna do žluto-modro-bílé. Průjezd pro nadměrný náklad ze zatravňovacích betonových dílců musí být bohužel zachován.

Na podzim by mělo dojít také k výměně zeminy ve středovém pásu na ulici Sokolovská a plánujeme zde obnovu výsadby pruhu směsi jarních cibulovin.

oprava rondelu


Květinové výsadby ve městě

V blízké době se můžeme těšit na jarní cibuloviny na veřejných plochách v lokalitách: centrum města u ČSOB, ul. Sokolovská, parky Smetanovy sady a Janáčkovy sady, sídliště Dvořákova, Loučka, parčík pod gymnáziem.

Mimo obvykle osazované plochy letničkových záhonů – kruhové křižovatky, mobilní nádoby v centru města a na městském hřbitově, květinové stojany apod. plánujeme letničky z výsevu do truhlíků na Skalky k hřišti a výsev letniček k začátku cyklostezky u zemědělské školy.  Hledáme také vhodná místa pro montáž nádob na sloupy veřejného osvětlení.

cibulovinyletnicky


Zmlazování keřů v lokalitě Loučka, Dlouhá, K.Čapka, Vančurova, Gregorova,…

Pracovníci střediska Veřejná zeleň a VPP TSM Nového Jičína provádí rozsáhlejší ořezy dřevin a úklid v části sídliště Dolní Předměstí a Loučka. Tento typ údržby je plánován pravidelně jednou za 3 až 5 let, přičemž každý rok bude proveden v jiné části města.


2021


Statistika kácení a výsadeb za rok 2021

V roce 2021 bylo skáceno a odstraněno 73 ks stromů, z toho 4 ks z důvodu investičních akcí, 11 ks z důvodu kolize z inženýrskými sítěmi, 3 ks z důvodu vývratu a jiné havárie (požár) a 55 ks z důvodu špatného zdravotního stavu.

Z celkového počtu 73 ks stromů bylo 35 ks s obvodem kmene pod 80cm.

Pro srovnání: v roce 2020 se kácelo 267 ks, v roce 2021 jen 73 ks. Důvodem bylo vlhčí počasí, proto nedocházelo k hromadnému usychání dřevin. Je nutno konstatovat, že v předchozích letech docházelo k úhynu velkého počtu smrků, bříz a jeřábů, které jsou v této době již odstraněny a jsou nahrazovány jinými druhy.

Druhově byly v roce 2021 káceny jasany, borovice, smrky, břízy, modříny, ovocné stromy (švestky, třešně, jabloně, hrušeň, aronie, dřín), javory, lípy, vrba, topol, habr, jedle, jírovce.

Na pozemcích města bylo vysazeno na jaře 71 ks stromů, na podzim 46 ks.

Počet vysazených stromů v roce 2021 celkem 117 ks je srovnatelný s rokem 2020, kdy bylo vysazeno 121 ks. Jde především o náhradní výsadby za stromy kácené v předchozím roce.

Druhově byly v roce 2021 vysazeny jabloně, slivoně, svitely, jinany, katalpa, jírovce, javory, duby, habry, břestovec, jerlíny, kdouloň, hlošina, zmarličník, dřezovec, modřín, moruše, lípy, jilm, okrasné akáty, z jehličnanů douglasky, jedlovce a cypřišovce.

Do parčíku za divadlem byl místo skáceného mohutného buku vysazen opět buk. Byl vybrán kultivar Tricolor s panašovanými listy – v našem městě jediný. Původní náhradní výsadba v loňském roce bohužel uschla.


Úpravy v zahradách pod gymnáziem

Správa městské zeleně ve spolupráci s TSM Nového Jičína se zaměřili na úpravy v parčíku pod gymnáziem podél Grasmanky. Byla provedena rekonstrukce záhonů v nové části parčíku. V některých záhonech vyhynuly okrasné trávy, proto byly zbylé trávy sesazeny a na prázdná místa bylo dosazeno 500 ks trvalek. Byly vybrány druhy, které svým květem oživí záhony postupně během roku, např. druhy kakostů, sasanky, šalvěje, rudbekie, šanty, vrbovky aj.

Nyní proběhlo kácení ovocných stromů ve špatném zdravotním stavu, které rostly ve staré části původních zahrad. Pro jarní výsadbu jsou již objednány stromy nové.

pod GNJ


Nové výsadby stromů ve vnitroblocích na ul. B. Martinů a U Jičínky

Stromy byly vysazeny v souladu s akčním plánem Adaptační strategie na změnu klimatu.

Výsadbu provedly TSM Nového Jičína. V lokalitě U Jičínky bylo vysazeno 7 ks svitelů, 1ks jinanu a 1 ks dubu, v lokalitě B. Martinů bylo s obtížemi (nutná výměna zeminy a úprava stanoviště z důvodu velmi špatného podloží – navážka suti) vysazeno 7 ks akátů, 1 ks katalpy, 1 ks jinanu a 3 ks cypřišovců.

vysadby vnitroblok B.Martinu

 


Výsadba dvouletek “u koně”

Místo obvykle používaných macešek, které se střídají na sezónních záhonech s letničkami, byla letos experimentálně provedena smíšená výsadba dvouletek doplněná cibulovinami. Na jaře pokvetou nejen macešky, ale také šlechtěné sedmikrásky, pomněnky i méně používané kultivary jarních cibulovin.

zahonyukone


Odborné ořezy stromů

Proběhly ořezy stromů, které pro město provedli certifikovaní arboristé na základě nabídkových řízení.

Šlo o sloupovité topoly, které na jaře špatně obrazily a na nichž zůstaly suché větve. Zásah – zdravotní a sesazovací řez jsme u tohoto typu topolů již dříve plánovali. Bylo ořezáno 8 ks topolů na ul.Husova, 5 ks topolů na ulici Máchova a po 1 ks topol na ul. Křížkovského a na ul. Beskydská.

Další akcí byl zdravotní řez jasanů a jedné lípy v parcích. K ořezu bylo přistoupeno z důvodu snižování vitality a výskytu suchých větví na vzrostlých jasanech. Byl proveden řez 7 ks jasanů v Janáčkových sadech a 19 ks jasanů plus 1 ks lípy ve Smetanových sadech.

orezy topolu


2020


Kolem Rakovce se bude kácet

Na březích toku Rakovec budou od poloviny října probíhat arboristické práce – ořezy, odborné ošetření a výběrové kácení stromů (78 ks). Jedná se o bezpečnostní zásahy na základě zpracovaného dendrologického posudku. Zásahy se týkají břehového porostu na pozemcích města v blízkosti lávky mezi ul. Luční a ul. Slezská a bude je provádět odborná firma vybraná na základě výběrového řízení.


2019


Letničky z výsevu v plném květu – areál hřiště na Skalkách


VÝSEVY LETNIČEK V MĚSTSKÉM PROSTORU

Rondel u bazénu byl částečně upraven. Na vybraných místech po odstraněných keřích pracovníci střediska zeleně TSM Nového Jičína připravili záhony pro letničky z přímého výsevu. Přímý výsev letniček byl proveden také do truhlíků u hřiště na Skalkách a měl by být proveden ještě na začátku cyklostezky u bývalého koupaliště. Pro přímý výsev byly použity směsi kvetoucích letniček Strakonická louka a Plzeňská květnice, obě nižšího vzrůstu. Jde o druhově bohaté směsi, které působí přírodním dojmem, klíčivost je pomalejší, proto je třeba počkat a na jiný charakter pojetí si zvyknout.


NOVÝ ZPŮSOB VÝSADBY LETNIČEK

Vybrané záhony letniček jsou letos osázeny více druhy metodou tzv. řízeného chaosu, což je rovnoměrně nepravidelná výsadba. Výsledkem jiného typu výsadby bude větší druhová rozmanitost, vyšší stabilita a odolnost letničkových záhonů a snížení nároků na údržbu. Tímto způsobem vysazované záhony lze vidět na ul. Havlíčkova proti kinu, na ul. Štefánikova, na rondelu u hasičů, ve vyvýšených záhonech před bazénem a u stomatologie a v truhlících na náměstí.


VE SMETANOVÝCH SADECH SNIŽUJEME POČET SEČÍ KOLEM JAVORU STŘÍBRNÉHO

V centru parku Smetanovy sady je ponechán neposečený kruh, který je vymezen zhruba narcisovou spirálou a bude posekán jen 2x ročně, oproti parku, který je sečen 6x ročně. Díky vynechání sečí budou moci některé rostliny vykvést, vytvořit semena a být prospěšné hmyzu. Návštěvníci parku si mohou porovnat, jak se v průběhu roku mění květena a jaký vliv na podobu trávo-bylinných porostů mají seče, jejich načasování a četnost. Např. na přelomu května a června v ponechaném kruhu vykvetly kopretiny, které jsou známkou druhově rozmanitého trávníku obdobného složení jako tzv. květnaté louky.

 


ZAJÍMAVÝ STROM V MĚSTSKÉ ZELENI – PAULOVNIE

Oteplování ve městě umožňuje pro zpestření vysazovat i teplomilné druhy dřevin, proto se již druhým rokem můžeme pochlubit v květnu kvetoucí novojičínskou paulovnií (strom Paulownia tomentosa) na ulici Husova.


MĚSTO ZAKOUPILO ZAVLAŽOVACÍ VAKY KE STROMŮM

Město Nový Jičín pořídilo 20 ks zavlažovacích vaků ke stromům, které byly umístěny k mladým třešním na parkovišti Revoluční (vedle pošty proti DPS Revoluční nad čerpací stanicí). Zavlažovací vaky se jednorázově naplní vodou, která potom postupně vytéká ke kořenům stromů. Mělo by dojít k úspoře času pracovníků TSM Nového Jičína a hlavně k efektivnějšímu využití závlahové vody pro kořeny stromů.


MUŠKÁTY DO OKEN V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI

Město Nový Jičín nabízí pro rok 2019 truhlíky osázené muškáty, které jsou určeny do oken v městské památkové rezervaci (náměstí a přilehlé ulice).

Záměrem této nabídky je, aby byl pobyt v centru města atraktivnější, jak pro obyvatele, tak pro turisty.

1. Truhlíky musí být umístěny do oken směřujících do prostoru náměstí a v okolních ulicích do prostoru ulice.

2. Truhlíky jsou zapůjčovány na dobu od rozvozu (květen) do data svozu (říjen). Z důvodu navazujících úkonů (čištění truhlíků, ochrana před mrazem pro delší životnost plastů, předjarní příprava, včasné znovuosázení atd.) je toto nutno dodržet!!

3. Truhlíky musí být umístěny do oken s ochranou proti pádu. Jde jednak o bezpečnost občanů procházejících veřejným prostorem a jednak o prevenci poškození truhlíků.

4. O květiny (muškáty) v truhlících je nutno pečovat – přiměřeně a dostatečně je zalévat, přihnojovat, případně odstřihovat poškozené části či odkvetlé či zaschlé květy, provádět postřik proti škůdcům a chorobám, zkrátka na vlastní náklady o rostliny pečovat tak, aby byla zajištěna jejich vitalita a dobrý vzhled.

Zájemci z řad občanů, kteří jsou schopni a ochotni splnit výše uvedené podmínky, můžete se hlásit u správce městské zeleně, nejlépe prostřednictvím e-mailu, popřípadě telefonicky (kontakty níže).

Nahlášení zájmu neznamená nárok na přidělení truhlíků. Při přidělování truhlíků budou brány ohledy na výsledky kontroly truhlíků v loňském roce, atraktivitu místa, zkušenosti z minulých let.

Termín nahlášení zájmu o truhlíky: 15.4.2019

Ing. Olga Kubálková, správce městské zeleně, telefon: +420 556 768 2662018

Alej na ul. B.Martinů je dubová

Místo skácených topolů, které na místě již dožívaly, byly za bytovými domy a discgolfovým hřištěm na ul. B.Martinů vysazeny duby.

Věříme, že nově vysazené stromy zdárně porostou a do budoucna vytvoří mohutné stromořadí.

Oznámení o pokračování kácení v ochranném pásmu plynu

Realizační firma, která pracuje pro plynárenskou společnost ve věci kácení stromů v Novém Jičíně oznámila zahájení druhé etapy kácení stromů v ochranném pásmu vedení plynu. V této etapě půjde hlavně o odstranění bříz v lokalitě ulic Gregorova/Jubilejní, jehličnanů na ulicích Nádražní/Dvořákova a jehličnanů Za Korunou/Na Lani.

Některé stromy, které budou využity jako vánoční nebo na chvojí, pokácí TSM Nového Jičína, ostatní kácení provede realizační firma vybraná plynárenskou společností.


Ořez vrb v lokalitě K.Čapka – Anenská – Dlouhá

Odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín oznamuje, že v lokalitě K.Čapka-Anenská-Dlouhá bude probíhat sesazovací ořez vrb. Jde o radikálnější zásah za účelem zajištění provozní bezpečnosti a stability stromů, který lze použít pouze u krátkověkých dřevin (vrby a topoly) k prodloužení jejich životnosti na místě. Předmětné vzrostlé vrby v této lokalitě rostou u chodníků a opadem velkých větví dochází k ohrožení bezpečnosti chodců. Vitalita daných vrb je dobrá, proto zatím nezvažujeme jejich odstranění.2017

Ořezy stromů na Křížkovského náměstí

V městské zeleni probíhají ořezy stromů. Jde o bezpečnostní a zdravotní řezy, v některých případech je nutno přistoupit k redukčním řezům. Většinu ořezů provádí Technické služby města Nového Jičína. Speciálními zásahy byli pověřeni arboristé. Jedním z ne zcela běžných zásahů je redukční řez sloupovitých topolů v lokalitě Křížkovského náměstí a na ul.Myslbekova. Stromy budou radikálně ořezány, nebudou káceny. Cílem je zajištění bezpečnosti (opadávající větší suché větve) a jejich co nejdelší udržení na místě. Obnova stromů – nová výsadba v témže místě není možná z důvodu ochranných pásem podzemních inženýrských sítí. Tento typ ořezu je povolen pouze u stromů druhu topol a vrba, pro ostatní druhy stromů jde o zásah nepřípustný a hodnocený jako poškození dřeviny.


Svoz truhlíků s muškáty

Dne 9.11.2017 od 16.00 bude probíhat svoz truhlíků s muškáty, které občanům v centru města pro sezónní využití zapůjčilo Město Nový Jičín.

Případné dotazy zodpoví Ing. Olga Kubálková (556 768 266).


Zvěrokruh Skalky

Proměna odlesněné paseky na meditační stezku se znameními zvěrokruhu dle projektu Prof. Otruby v roce 2017.

     


Postřik jehličnanů v městské zeleni proti vandalismu

Také letos přistupujeme k postřiku mladých jehličnanů v parcích, sídlištní zeleni i v lesoparku za účelem zabránění ničení těchto dřevin v předvánočním období. Bude použitý postřik, který zanechává na stromku zabarvení a v teple páchne. Postřik je prvotně určen proti okusu zvěří, ve městech je používán proti krádeži.
Dřeviny vysazujeme na veřejně přístupná místa z ekologických a estetických důvodů jako investici s dlouhodobým přínosem i pro další generace a je proto smutné, že musíme každoročně aplikovat chemické přípravky pouze pro ochranu těchto výsadeb před vandaly, kterým slouží stromek jako vánoční 14 dní. Mnohdy totiž zloději vůbec netuší, jak druhově zajímavé dřeviny poškozují. Vzhledem k usychání smrků totiž „běžné“ smrky do městské zeleně nevysazujeme.

jehlicnany


Ořez jmelí ve Smetanových sadech

Do konce listopadu proběhne ve Smetanových sadech sběr/odstranění jmelí. Bude ošetřena především lípa za sousoším J.G.Mendela a některé z lip ve stromořadí podél ulice K Nemocnici. Trsy jmelí budou v souladu s doporučením Krajského úřadu ořezávány s větvemi, nikoli vylamovány.

jmeli_2 jmeli_1


Výsadby stromů v roce 2016

Město Nový Jičín vysadilo v letošním roce 154 ks stromů. 75 ks stromů bylo vysazeno v rámci akce Regenerace sídliště Riegrova, 79 ks stromů bylo vysazeno na městských plochách veřejné zeleně, většinou jako náhrada za stromy odstraněné z důvodu jejich špatného zdravotního stavu.


Lípa v Loučce

Dne 15.11.2016 proběhlo odborné ošetření lípy Na Lani v Loučce u Nového Jičína za bytovými domy s výhledem do polí.
Tato lípa je typickým příkladem toho, jak postupně odumírají stromy poškozené stavební činností a změnami podmínek stanoviště. V době výstavby sídliště byla tehdy krásná, zdravá a mohutná lípa „zachráněna“, přesto došlo k poškození kořenů a změně odtokových poměrů, proudění vzduchu, byly odstraněny jiné dřeviny v okolí. Odborné zkušenosti jsou takové, že po zásahu do okolí dřeviny začne strom do 7-10 let chřadnout a do dalších 10 let bývá odstraněn.
Uvedená lípa tedy proti předpovědi dosud dobře prospívá. Je to dáno i tím, že jde druhově právě o lípu, protože lípy jsou relativně přizpůsobivé, snášejí řez a dobře se vyrovnávají se vznikem dutin (zapouští vnitřní kořeny).
Provedený řez je již několikátým v pořadí a jeho cílem bylo zajištění stability stromu, aby mohl být na místě co nejdéle ponechán.

loucka_lipa_9947 loucka_lipa_9949


Práce v zahradách Hücklových vil

Během období vegetačního klidu 2016/2017 proběhne bezpečnostní probírka dřevin v zaploceném areálu Hücklových vil, který nyní spravuje město Nový Jičín. Dlouhodobě neudržované historické výsadby se současnými nálety dřevin mohou svým stavem (pádem kmenů nebo odlomením větví) ohrozit bezpečnost v lokalitě, proto po odstranění jedinců smrků napadených kůrovcem budou pokračovat probírky, při nichž dojde ke skácení suchých, silně prosychajících a poškozených stromů. Práce budou provádět TSM Nového Jičína.

20160927_095621 20160927_100032 20160927_111620 20161006_104915


Úprava rondelů a silničních ostrůvku v Novém Jičíně na ul. Zborovská a Sokolovská

Město Nový Jičín prostřednictvím odboru životního prostředí a střediska zeleně TSM Nového Jičína provede letos v podzimních měsících úpravu zeleně na kruhových křižovatkách – rondelech (č.5,4,3). Půjde o rekonstrukci trávníků s návozem kvalitnější zeminy a v případě rondelu č.4 také o úpravu trvalých výsadeb. Místo pro letničky bude zachováno. Na rondelu č.5 se plánuje na jaře 2017 založení letničkového záhonu přímým výsevem.
V říjnu 2016 je plánována mechanizovaná výsadba jarních cibulovin do vybraných silničních ostrůvků, což provede specializovaná firma.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA