Kontakt

Referent: Mgr. Gabriela Traburová, tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Sedlnice

Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán SedlniceI. Územní plán Sedlnice
1.A Textová část
1.B Grafická část obsahující tyto výkresy:
I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.b.1) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce
I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II. Odůvodnění územního plánu Sedlnice
II.A Textová část odůvodnění
II.B Grafická část obsahující tyto výkresy:
II.B.a) Koordinační výkres
II.B.b) Výkres širších vztahů
II.B.b) Legenda výkresu širších vztahů
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II.B.d) Doplňující výkresy
II.B.d.1) Výkres dopravy
II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství
II.B.d.3) Výkres energetiky a spojů
III. Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Text vyhodnocení
Posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb. – SEA
16.10.2014č. j. OB/565/2014
Změna č. 1 Územního plánu SedlniceTextová část změny územního plánu včetně odůvodnění
Grafická část změny územního plánu (výrok) – formou průsvitek k původním výkresům
Výkres základního členění území
Hlavní výkres – urbanistická koncepce
Hlavní výkres – koncepce dopravy a technické infrastruktury
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Grafická část odůvodnění změny územního plánu – formou průsvitek k původním výkresům
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres dopravy
Výkres vodního hospodářství
Příloha odůvodnění
Text s vyznačením změn
15.05.2018č. j. 296/2018
Územní plán Sedlnice – úplné znění ÚP Sedlnice po změně č. 1I. ÚZEMNÍ PLÁN
Textová část

Grafická část
Výkres základního členění území
Hlavní výkres – urbanistická koncepce
Hlavní výkres – koncepce dopravy a technické infrastruktury
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II. ODŮVODNĚNÍ
Grafická část
Koordinační výkres
Změna č. 2 Územního plánu SedlniceTextová část Změny č. 2 včetně odůvodnění
Grafická část změny územního plánu (výrok) – tisky výkresů obsahující úpravy ÚP Sedlnice na podkladě úplného znění ÚP Sedlnice po Změně č. 1:
I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.a) Výkres základního členění území-legenda
I.B.b.1) Hlavní výkres – urbanistická koncepce
I.B.b.1) Hlavní výkres – urbanistická koncepce-legenda
I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury
I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury-legenda
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací-legenda
Grafická část odůvodnění změny územního plánu – tisky výkresů obsahující úpravy ÚP Sedlnice na podkladě úplného znění ÚP Sedlnice po Změně č. 1 a nově zpracovaný výkres II.B.c):
II.B.a) Koordinační výkres
II.B.a) Koordinační výkres-legenda
II.B.b) Výkres širších vztahů
II.B.b) Výkres širších vztahů-legenda
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu-legenda

Příloha odůvodnění
Text s vyznačením změn
10.04.2024č. 1/2023
Územní plán Sedlnice – úplné znění ÚP Sedlnice po změně č. 1 a č. 2I. ÚZEMNÍ PLÁN – VÝROK
I.A. Textová část

I.B. Grafická část
I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.b.1) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce
I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb

II. ODŮVODNĚNÍ
II.B. Grafická část
II.B.a) Koordinační výkres
Změna č. 3 Územního plánu SedlniceTextová část Změny č. 3 včetně odůvodnění
Grafická část změny územního plánu (výrok) – tisky výkresů obsahující úpravy ÚP Sedlnice na podkladě úplného znění ÚP Sedlnice po Změně č. 1 a č. 2:
I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.a) Výkres základního členění území – legenda
I.B.b.1) Hlavní výkres – urbanistická koncepce
I.B.b.1) Hlavní výkres – urbanistická koncepce – legenda
I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury
I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury – legenda
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – legenda
Grafická část odůvodnění změny územního plánu – tisky výkresů obsahující úpravy ÚP Sedlnice na podkladě úplného znění ÚP Sedlnice po Změně č. 1 a č. 2 a nově zpracovaný výkres II.B.c):
II.B.a) Koordinační výkres
II.B.a) Koordinační výkres – legenda 1
II.B.a) Koordinační výkres – legenda 2
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – legenda

Příloha odůvodnění
Text s vyznačením změn
10.04.2024č. 2/2023
Územní plán Sedlnice – úplné znění ÚP Sedlnice po změně č. 1, č. 2 a č. 3I. ÚZEMNÍ PLÁN – VÝROK
I.A. Textová část

I.B. Grafická část
I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.b.1) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce
I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II. ODŮVODNĚNÍ
II.B. Grafická část
II.B.a) Koordinační výkres
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Místa, kde je možné do územ­ně plá­no­va­cí do­ku­men­ta­ce na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Měst­ský úřad Příbor, Stavební úřad
  • Kraj­ský úřad Mo­rav­sko­slez­ské­ho kraje, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní
  • Obec­ní úřad Sedlnice

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentuObdobíDatum schválení v zastupitelstvuČíslo usnesení
Zpráva o uplatňování územního plánu2014 – 201810.09.2018324/2018
Zpráva o uplatňování územního plánu2018 – 202208.03.202311/2/23

Místa, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obec­ní úřad Sedlnice

Přehled registrovaných územních studií

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚSSchválení pořizovatelem*Ověření aktuálnosti
ÚS1 „Nad hřištěm“Textová část
Textová část
Grafická část
Výkres širších vztahů
Výkres majetkoprávních vztahů
Návrh členění plochy na pozemky
Návrh dopravního řešení
Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod
Návrh zásobování plynem a elektrickou energií
Dokladová část
Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické infrastruktury
14.09.2016
ÚS2 „Za kovárnou“Textová část
Textová část
Grafická část
Výkres širších vztahů
Výkres majetkoprávních vztahů
Návrh členění plochy na pozemky
Návrh dopravního řešení
Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod
Návrh zásobování plynem a elektrickou energií
Dokladová část
Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické infrastruktury
14.09.2016
ÚS3 „Na panském“Textová část
Textová část
Grafická část
Výkres širších vztahů
Výkres majetkoprávních vztahů
Návrh členění plochy na pozemky
Návrh dopravního řešení
Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod
Návrh zásobování plynem a elektrickou energií
Dokladová část
Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické infrastruktury
14.09.2016

*) § 30 odst. 5 stavebního zákona

Místa, kde je možné do územ­ních studií na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Měst­ský úřad Příbor, stavební úřad
  • Obec­ní úřad Sedlnice
  • Kraj­ský úřad Mo­rav­sko­slez­ské­ho kraje, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní