Kontakt

Referent: Ing. Gabriela Slezák Zábranská, tel. 556 768 323, e-mail: gabriela.slezak@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Rybí


Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán RybíOpatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
I. Územní plán

Textová část

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Dopravní řešení

4. Zásobování vodou

5. Odkanalizování

6. Energetika a spoje

7. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

8. Koordinační výkres

9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

10. Výkres širších vztahů
02.11.2017č. j. 587/2017
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace, OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování
  • Obecní úřad Rybí

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentuObdobíDatum schválení v zastupitelstvuČíslo usnesení
Zpráva o uplatňování Územního plánu2018 – 202229.06.2022323/19/2022

Místo, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Rybí

Přehled registrovaných územních studií

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚSSchválení pořizovatelem*Ověření aktuálnosti
Územní studie „Za Humny“ (ÚS1)Textová a tabulková část

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Grafická část

HLAVNÍ VÝKRES
VÝKRES DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
DETAIL DOPRAVY, LIMITY VYUŽITÍ
VÝKRES VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
VÝKRES ENERGETIKY A SPOJŮ
KOORDINAČNÍ VÝKRES, LIMITY
SCHEMA VLASTNICKÝCH VZTAHŮ
VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
25.11.2019
Územní studie „Kopečná“, Rybí (ÚS2)Textová a tabulková část

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Grafická část

HLAVNÍ VÝKRES
VÝKRES DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
VÝKRES VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
VÝKRES ENERGETIKY A SPOJŮ
KOORDINAČNÍ VÝKRES, LIMITY
SCHEMA VLASTNICKÝCH VZTAHŮ
VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Dokladová část

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
06.01.2023

*) § 30 odst. 5 stavebního zákona

Místa, kde je možné do územní studie nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování
  • Obecní úřad Rybí