Kontakt

Referent: Ing. Jaromír Mališka, tel. 556 768 204, e-mail: jaromir.maliska@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Hodslavice


Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDObsah ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán HodslaviceOpatření obecné povahy

I. Návrh Územního plánu Hodslavice – výrok

I.A. Textová část

I.B. Grafická část

I./B.1. Základní členění území

legenda

I./B.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce

legenda

I./B.3. Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury

legenda

I./B.4. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace

legenda

II. Odůvodnění Územního plánu Hodslavice

II.A. Textová část odůvodnění

Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem

II.B. Grafická část

II./B1. Koordinační výkres

legenda

II./B2. Širší vztahy

II./B3. Předpokládané zábory půdního fondu

legenda

Dále bylo zpracováno

Vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území

Schémata

1. Silniční síť

2. Cyklistická síť

3. Zatížení silniční sítě v letech1995-2005

4. Zatížení silniční sítě v r. 2010
10.09.2021č. j. 825/2021-HOD
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Hodslavice

Přehled registrovaných územních studií

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚSObsah ÚSSchválení pořizovatelem*Ověření aktuálnosti
ÚS-3 – Centrum obce HodslaviceTextová část Výkresová část01.08.2022

*) § 30 odst. 5 stavebního zákona

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Hodslavice