Kontakt

ČHMÚ vydalo novou ročenku za rok 2016

Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) vydal ročenku „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016″. Data o kvalitě ovzduší jsou uveřejněna zde.


Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jeho příkon je 10 až 300 kW včetně a současně je kotel napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění, jste povinen do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle – vyplývá to ze zákona 201/2012 Sb., §17 odst. 1, písm. h). Kontrolu je třeba provést jednou za dva roky.

Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

Kontrolu kotle je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě předmětného kotle. Seznam oprávněných osob lze obvykle najít na webových stránkách výrobce.

Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete v návodu ke kotli.

Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly – k případnému předložení protokolu o provedené kontrole můžete být vyzváni obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Protokol si proto uložte a vyčkejte na případnou úřední výzvu.


Aktuální stav znečištění ovzduší

– údaje Českého hydrometeorologického ústavu


Smogová situace

Podle zákona o ochraně ovzduší jde o stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, suspendovanými částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, za podmínek uvedených v této příloze. Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje Ministerstvo...

Více informací...