Kontakt

Úsek školství a sportu

 1. vykonává správu na úseku školství, vytváří podmínky pro rozvoj mimoškolní činnosti dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání občanů, včetně odborné pomoci právnickým osobám na úseku školství,
 2. ve své působnosti plní úkoly odvětvového odboru vůči příspěvkovým organizacím školského typu a středisku volného času,
 3. zpracovává koncepci školství ve městě a její aktualizaci,
 4. podílí se na zřízení školských rad při základních školách, spolupracuje se školskými radami a plní úkoly vyplývající z členství ve školských radách,
 5. předkládá krajskému úřadu návrhy rozpisu finančních prostředků pro školy a školská zařízení zřizované obcemi v rámci ORP Nový Jičín,
 6. zajišťují činnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 7. zajišťuje organizaci zápisu dětí do mateřských škol a do 1. tříd základních škol v souladu s obecně závaznou vyhláškou o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem,
 8. zajišťuje a organizuje společenské a sportovní akce na úseku školství a sportu (vyhodnocení nejlepšího žáka a učitele, nejlepších sportovců města, mezinárodní olympiáda apod.) a podílí se na přípravě Kalendáře akcí města,
 9. je věcně příslušným odborem (administrátorem) pro dotační programy v oblasti volnočasových aktivit a sportu,
 10. podílí se na Plánu rozvoje sportu ve městě v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, zpracovává koncepci rozvoje sportu ve městě a její aktualizaci.
Plán rozvoje sportu 2018-2025 Nový Jičín

Úsek kultury a péče o památky

 1. zabezpečuje činnosti na úseku rozvoje kultury,
 2. ve své působnosti plní úkoly odvětvového odboru vůči příspěvkovým organizacím kulturního typu,
 3. zpracovává koncepci kultury ve městě a její aktualizaci,
 4. zajišťuje a organizuje společenské akce města na úseku kultury (vyhodnocení kulturních osobností města Nový Jičín, Dny evropského dědictví), zpracovává harmonogram kulturních a společenských akcí na území města Nový Jičín a podílí se na přípravě Kalendáře akcí města,
 5. podílí se na zadání a zajištění tisku kroniky města, spolupracuje s kronikáři města za účelem zajištění edičních úkolů spojených se zákonnou povinností města vést městskou kroniku,
 6. zajišťuje úkony při významných životních jubileích občanů města a na žádost občanů pořádá zlaté svatby,
 7. zajišťuje povinnosti dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
 8. je věcně příslušným odborem (administrátorem) pro dotační programy v oblasti kultury a péče o památky,
 9. plní povinnosti vlastníka kulturních památek ve vlastnictví města, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek,
 10. vede seznamy kulturních památek v územním obvodu města Nový Jičín včetně fotodokumentace a aktualizace,
 11. provádí obnovu kulturních památek a nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.