Kontakt

ŹÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU SE PODÁVÁ:

 • v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

O cestovní pas není nutné žádat v místě trvalého bydliště.


O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU MŮŽE POŽÁDAT:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti
 • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas

K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU JE TŘEBA DOLOŽIT:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například platný občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky)
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let člen domácnosti
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

Všechny doklady musí být v originále, nelze předložit prostou kopii


SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatky na úseku cestovních dokladů u občana staršího 15 let:

 • Vydání cestovního dokladu ve lhůtě do 30 dnů – 600 Kč
 • Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč
 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin
  podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 6000 Kč
  podání u obecního úřadu s rozšířenou působností– 4000 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 2000 Kč.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 3000 Kč
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 3000 Kč
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 2000 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč

Správní poplatky na úseku cestovní dokladů u občana mladšího 15 let:

 • vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů – 100 Kč
 • Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč
 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 2000 Kč
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 1500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 1000 Kč
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč

PŘEVZETÍ CESTOVNÍHO PASU:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

KDE LZE CESTOVNÍ PAS PŘEVZÍT:

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.
 • Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 24 hodin lze převzít pouze na MVČR.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.

Poučení pro držitele e-pasu