Kontakt

Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci – viz příloha č.1

Poskytnutá informace:
Byly poskytnuty informace- viz příloha č.2 a smlouva o dílo  k bodu 2 žádosti-viz příloha č.3

Přílohy:


Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, Kancelář úřadu, 20.12.2017


Předmět žádosti:

Žadatel s ohledem na skutečnost, že se jeho advokátní kancelář zabývá implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo též GDPR) ve veřejném sektoru, nás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádal o sdělení následujících informací:

 1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?
 2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů?
 3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete?
 4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/společně s obcemi ve vašem správním obvodu?

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v požadovaném rozsahu – viz příloha.

Přílohy: Odpověď č.j. OO/80947/2017  

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního,  12.12.2017


Předmět žádosti:

Žadatel požadoval informaci :

 1. K dopravní studii, která byla podle vedení města zadána pro část lokality „Dolní Předměstí“ včetně ul.Trlicova. Kdy byla studie zadána, komu, za jakou cenu, s jakým termínem plnění a podrobně popište její zadání.
 2. K studii řešení veřejného prostranství, která byla podle vedení města zadána, pro část lokality „Dolní Předměstí“ včetně ul.Trlicova. Kdy byla tato studie zadána, komu, za jakou cenu, s jakým termínem plnění a podrobně popište její zadání.

Poskytnutá informace:
Viz příloha – dopis ze dne 09.11.2017, č.j. OMI/72060/2017

Přílohy: č.j. OMI/72060/2017

Zpracoval: Ing. Michal Hub, odbor majetku a investic,  11.12.2017


Předmět žádosti:
Odbor správních činností se zabýval žádostí žadatelky, která požadovala informace, vztahující se k řízení o přestupku ke konkrétní osobě,  konkrétně jak bylo rozhodnuto ve věci uvedeného přestupku, kdy mělo dojít k napadení určitých osob.

Poskytnutá informace:
S odkazem na ust. § 8a)  InfZ,  dále dle ust. § 4 písm. a), b) a § 10 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále dle ust.  §  81 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla žádost žadatelky v plném rozsahu  zamítnuta a bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací k předmětné žádosti.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 22.11.2017


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí jmenného seznamu + č. parkovacích boxů nájemců pozemku parc. č. 673/56 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí mimo nájemní smlouvy č. P2012-128/OMP, formou zaslání na emailovou adresu žadatele, a to dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutá informace:
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu s částečnou anonymizací osobních údajů.

Přílohy: Sdělení (č.j. OMI-77112-2017)

Zpracovala: Martina Tisovská, odbor majetku a investic, 22.11.2017


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí jmenného seznamu nájemců pozemku parc. č. 673/56 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí mimo nájemní smlouvy č. P2012-128/OMP, formou zaslání na emailovou adresu žadatele, a to dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutá informace:
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu s částečnou anonymizací osobních údajů.

Přílohy: Sdělení (č.j. OMI-74287-2017)

Zpracovala: Martina Tisovská, odbor majetku a investic, 15.11.2017


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval spolupráci na výzkumu, který realizují v rámci projektu „Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce“ podpořeného z Evropského sociální fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu je i zmapování zastoupení žen a mužů na uvolněných a neuvolněných pozicích ve městech, obcích a městských částech/obvodech v Moravskoslezském kraji. Spolupráce má spočívat v poskytnutí informace (jméno a příjmení) o uvolněných členech zastupitelstva města.

Poskytnutá informace:
Ve smyslu žádosti byla poskytnuta tato informace: PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta, Bc. Blanka Faluši, MBA, místostarostka, Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta.

Přílohy: Bez příloh

Zpracovala: Mgr. Jarmila Absolonová, MBA, tajemnice MěÚ, dne 13.11.2017


Předmět žádosti:

Městskému úřadu v Novém Jičíně byla doručena žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), a to:

 1. Jaká je maximální a průměrná  odezva informačního systému evidence obyvatel, tj. v Registru rodných čísel, Evidence obyvatel, Evidence občanských průkazů a Evidence cestovních dokladů na vašem úřadě?
 2. Který úkon v informačním systému evidence obyvatel je časově nejnáročnější a kolik zabere času?
 3. Jaký evidujete celkový počet výpadků informačního systému evidence obyvatel v letech 2014, 2015, 2016 a k datu podání žádosti v roce 2017? Prosím uveďte údaje za každý rok zvlášť.
 4. Podporuje váš úřad provoz okresní/lokální databáze informačního systému evidence obyvatel na lokálním serveru?
 5. Pokud ano, jaké jsou finanční náklady spojené s jeho provozem?
 6. Kdo tento provoz zajišťuje? V případě, kdy jej zajišťujete svými silami, jaká  je personální   a časová náročnost zajištění tohoto provozu? .

Poskytnutá informace:

Ad 1)
Není zcela zřejmé, co se má žadatel na mysli pojmy „maximální a průměrná odezva“. MěÚ Nový Jičín nesleduje ani max. a ani min. odezvu uvedených inf. systémů.

Ad 2)
Ani na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Je to individuální. Každá věc má svá specifika. Časově náročné tak  např. může být řešení reklamací nesprávných údajů, kdy se může jednat řádově o stovky případů, které se došetřují. Časová dotace jednotlivých úkonů není sledována.

Ad 3)
Výpadky inf. systému jsou někdy plánované, někdy nahodilé. Jejich frekvenci však neevidujeme.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 7.11.2017

Ad 4)
Ano. Náš úřad podporuje provoz lokální databáze informačního systému evidence obyvatel na lokálním serveru.

Ad 5)
Roční technická podpora IS evidence obyvatel je 28 200 bez DPH.

Ad 6)
Provoz databáze zajišťuje dodavatel informačního systému T-MAPY spol. s r.o.

Zpracoval: Ing. Mojmír Prudil,  odbor organizační, 8.11.2017

Příloha: bez příloh

 


Předmět žádosti:
Žádost o zaslání informace o poskytnuté pokutě firmě AWT Rekultivace a.s. v souvislosti s realizací díla „Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém Jičíně v úseku od ul. Propojovací k autobusovým zastávkám“.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v požadovaném rozsahu.

Příloha:

Zpracoval: Ing. Michaela Mrklovská, Odbor majetku a investic, 23.10.2017


Předmět žádosti:
Žádost o zaslání kopie sdělení VOP o učiněných opatřeních.

Poskytnutá informace:
Žádosti vyhověno v plném rozsahu – zaslána kopie sdělení.

Příloha:

Zpracoval: Stanislav Kopecký, Městský úřad Nový Jičín odbor dopravy, 23. 10. 2017


Předmět žádosti:
Žadatel žádá informaci zda umožňují právní či vnitřní předpisy, aby měl strážník MP Nový Jičín na rukávu stejnokroje přišitou státní vlajku České republiky.

Poskytnutá informace:
Užití státních symbolů upravuje zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky. Pravidla užívání státní vlajky upravují §§ 7 až 9. V § 7 odst. 6 je uvedeno, že ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv. Žádný jiný předpis strážníkům nezakazuje užívání státní vlajky na uniformě.
Použití státní vlajky na uniformě považuji za vhodné a důstojné užití státního symbolu a v jejich užívání nebudu strážníkům nijak bránit. Naopak vnímám užívání státního symbolu jako určitý projev národní hrdosti a vlastenectví.
Výstrojní řád Městské policie Nový Jičín užívání státní vlajky neupravuje, jelikož jsou pravidla užívání dostatečně zřejmá ze zákona.

Příloha: bez příloh

Zpracoval: Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie, 17.10.2017


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace o poskytnuté pokutě firmě AWT Rekultivace a.s. v souvislosti s realizací díla „Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém Jičíně v úseku od ul. Propojovací k autobusovým zastávkám“.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v požadovaném rozsahu.

Příloha: Odpověď firmě STAVBATRADE CZ s.r.o.

Zpracovala: Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku, rozvoje a investic, 25.9.2017


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace týkající se problémů s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky. Položené otázky:

 1. Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
 2. Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak – jak?
 3. Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
 4. Poskytuje vaše obec dotace na ochranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
 5. Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

Poskytnutá informace:
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí poskytl žadateli dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění údaje v celém rozsahu.

Odpovědi na výše uvedené dotazy:

 1. V našem městě máme problémy obdobné jako v jiných městech a to s holuby.
 2. V průběhu let jsme vyzkoušeli snad všechny dostupné způsoby, včetně nákupu a vypuštění sokolů. Na ozdobné prvky fasád a střech, parapety, římsy apod. jsou instalovány hroty, sítě, příp. struny proti nasedání holubů. Na parapetech byl vyzkoušen i gel (Bird gel Barrier) proti nasedání ptactva. V posledních letech se spoléháme na služby akreditovaných firem, které provádí odchyt holubů.
 3. Ano, na jednom z domů na náměstí je instalována stacionární akustická plašička a mobilní akustickou plašičku zn. BirdGarden zapůjčuje zájemcům bezplatně odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín.
 4. Město Nový Jičín neposkytuje majitelům památek ani zemědělcům dotace na obranu proti ptákům.
 5. Město Nový Jičín neposkytuje žádné náhrady.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Ing. Naděžda Davidová, Odbor životního prostředí, 22.8.2017


Předmět žádosti:
Žadatel v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)  požádal o informace:

 1. Nechalo město vypracovat průzkum k výskytu nebezpečných materiálů v objektu MŠ na ulici Trlicova ? Pokud ano, s jakým výsledkem? Kde přesně a v jakém rozsahu/množství se nebezpečné materiály vyskytovaly? Jaké byly doporučení k nakládání s těmito materiály, případně k objektu? Pokud ne, jak se o výskytu nebezpečných materiálů v objektu MŠ na ul. Trlicova na městě N.J. dozvěděli? Kde přesně a v jakém rozsahu/množství se nebezpečné materiály vyskytovaly? Jaké byly  doporučení k nakládání s těmito materiály, případně k objektu?
 2. Kopie všech dokumentů (posudky, protokoly, materiály pro orgány obce, vedení apod., ve kterých je zmíněna, popsána nebo řešena situace-přítomnost materiálů s azbestem nebo jiným nebezpečným materiálem v budově MŠ na ul. Trlicova.
 3. Byl developer, který koupil pozemky vč. budovy bývalé MŠ na ulici Trlicova informován o výskytu nebezpečných materiálů v této budově?
 4. Na objektu bývalé MŠ na ulici Trlicova už proběhlo „odstrojování“ veškerého vybavení, vnitřní techniky oken, atd. . Ohlásil investor na stavební úřad práce, při kterých odstraňuje nebezpečné materiály? Pokud ano,  jaké podmínky byly stanoveny k jeho likvidaci?

Poskytnutá informace:
K žádosti žadatele byly poskytnuty informace  dopisem ze dne 15.8.2017 , č.j.KÚ/53956/2017

Přílohy:Zpracovala: JUDr.Veličková Dagmar, Kancelář úřadu, 21.08.2017


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace týkající se kontroly kotlů v domácnostech v ORP Nový Jičín. Předložené dotazy:

 1. Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 Sb., zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ovzduší) obdrželo Město Nový Jičín?
 2. V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle zákona o ovzduší?
 3. V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle zákona o ovzduší?
 4. Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků uvedených v § 23 zákona o ovzduší na základě provedených kontrol?
 5. Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné podle § 17 zákona o ovzduší? (Pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden případ.)
 6. Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) o ochraně ovzduší?

Všechny uvedené dotazy se vztahují k období od 1. 1. 2017 dodnes.

Poskytnutá informace:
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí poskytl žadateli dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění údaje v celém rozsahu.

Odpovědi na výše uvedené dotazy:

 1. Na městský úřad Nový Jičín byly od začátku roku 2017 do dnešního dne doručeny 2 podněty.
 2. V jednom případě bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením.
 3. Kontrola v domácnosti nebyla dosud provedena.
 4. Žádná pokuta nebyla uložena.
 5. Kontrola v domácnosti nebyla dosud provedena.
 6. Orgán ochrany ovzduší si v jednom případě vyžádal na provozovateli informace o provozu stacionárního zdroje.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Mariana Mališková, odbor životního prostředí, 2. 8. 2017


Předmět žádosti:
Žadatel žádal o poskytnutí následujících informací:

 1. Sdělení jaké je stanovisko odboru ŽP v rámci samosprávné činnosti a vedení města k žádosti o kácení dřevin v bývalé MŠ na ul. Trlicova (parc. č. 1476, 620/1, 620/2, 193/33, 620/3 v k.ú. Dolní Předměstí – Nový Jičín).
 2. S jakými závěry a v jakém termínu projednala kácení dřevin v bývalé MŠ odborná komise rady pro ŽP (místopředseda Ing. Hana Hůlová, tajemník Ing. Eva Bártková) a odborná komise rady Zdravého města Nový Jičín a místní agendy 21 (předseda Mgr. Ondřej Syrovátka). Pokud nebylo projednáno ve výše uvedených komisích, zdůvodněte proč a zda bude.
 3. Zda je uvažováno orgánem ochrany přírody, že povolí kácení dřevin v lokalitě bývalé MŠ na ul. Trlicova. Pokud ano, v jakém rozsahu se předpokládá kácení stromů a v jakém zdravotním stavu jsou navržené dřeviny ke kácení.
 4. Zda je, popř. bude ze strany orgánu ochrany přírody přihlédnuto zejména k mimořádnému estetickému a hodnotnému exempláři (lípy, borovice, břízy…) a to zejména na hranici pozemku poblíž řeky Jičínky a zvoleno kompromisní řešení v posunutí podzemních garáží směrem od Jičínky a tím omezení kácení stromů pouze na prosvětlení pozemku.
 5. Zda bude přihlédnuto k využití, obnově a potřebnému uplatnění stávajících dřevin v zastavěné části města plnící mnohostranné celospolečenské funkce, mezi které patří ekologická a přírodní s pozitivním vlivem na druhovou ochranu živočichů včetně volně žijících ptáků, drobných savců a bezobratlých (útočiště a potravní nabídka), dále hygienická ovlivňující stupeň prašnosti a hlučnosti prostředí, mikroklimatická upravující vlhkostní a teplotní poměry v sídle – zastavěné lokalitě RD a BD, s kladným účinkem vylučovaných přírodních látek na lidské zdraví a pohodu bydlení, jakož i estetickou, kulturně-historickou, ekovýchovnou a vzdělávací. Zda Orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný při Městském úřadě v Novém Jičíně vyhodnotil, popř. vyhodnotí funkční a estetický význam posuzovaných dřevin jako vysoký, zdravotní stav výborný, vitalitu výbornou a biologický význam plnohodnotný a tím vydá rozhodnutí ke kácení ve znění „nepovoluje“.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty pouze v omezeném rozsahu. Ve věci názoru na budoucí rozhodnutí týkající se kácení dřevin rostoucích mimo les bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.

Přílohy:

Zpracovala: Ing. Naděžda Davidová, Odbor životního prostředí, 28.7.2017


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informací o počtu učiněných podání konkrétní osobou na jednotlivé členy rodiny, kteří byli zainteresování v sousedském sporu, a to v souvislosti s oznámením o podezření ze spáchání přestupku a dále v souvislosti s porušením stavebního zákona.

Poskytnutá informace:
Odpověď byla zpracována v součinnosti se stavebním úřadem. Žadateli bylo odpovězeno v plném rozsahu jím požadovaných informací.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 24.7.2017


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace ve sdělení, jakým způsobem město vymáhá daňové nedoplatky, ve sdělení, zda daňové nedoplatky vymáhá odbor Městského úřadu v Novém Jičíně nebo příslušný celní úřad a ve sdělení, zda město vymáhá nedoplatky prostřednictvím soudního exekutora a pokud ano, zda má uzavřenu smlouvu s exekutorem.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v rozsahu jeho žádosti.

Přílohy:

Zpracovala: Mgr. Martina Ryndová, odbor finanční, 20.07.2017


Předmět žádosti:
Žadatel  žádal o poskytnutí následujících informací:

 1. poskytnutí dendrologického posudku vyhotoveného pro kácení dřevin v areálu bývalé MŠ v souvislosti s připravovanou výstavbou rezidence (dva bytové domy) na ul. Trlicova v Novém Jičíně,
 2. podrobný soupis důvodu, proč jsou stromy navrženy ke kácení.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty v celém požadovaném rozsahu.

Přílohy:

Zpracovala: Ing. Naděžda Davidová, Odbor životního prostředí, 13.7.2017


Předmět žádosti:
Městskému úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí byla předána žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ze dne 4. 7. 2017, pod č. j. OŽP/45821/2017, spis. zn. 45821/2017. Žádost o poskytnutí informace podala právní osoba REMA AOS, a.s., se sídlem Praha – 4 Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, IČ: 04675151, v zastoupení předsedy představenstva Ing. Davida Beneše. V žádosti byly požadovány informace, které se týkaly smluvního ujednání dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi městem Nový Jičín a právní osobou EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, IČ: 25134701. Blíže specifikováno – za prvé, zda je obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala a) deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; d) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v obci; dále pak za druhé, zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující a) deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; b) jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; c) uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; a pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

Poskytnutá informace:
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí poskytl žadateli dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění údaje v celém rozsahu. Jednalo se o poskytnutí Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi městem a obalovou společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, IČ: 25134701.

Přílohy:

Zpracovala: Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí, 11.7.2017


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informace, a to konkrétně seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž má město Nový Jičín majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v nichž má město Nový Jičín samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Požadovanou informaci si žadatel určil poskytnout do jeho datové schránky qa7425t, alespoň v rozsahu Obchodní firma / Identifikační číslo / Sídlo, ve formátu, který má město Nový Jičín k dispozici.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu a struktuře dle jeho žádosti formou tabulky ve formátu .xlsx a .xls.
Informace včetně odpovědi byla poskytnuta formou datové schránky subjektu.

Přílohy:

Zpracovala: Ing. Jana Holíková, Odbor finanční, 1.6.2017


Předmět žádosti:
informace k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu a poskytnutí kopií vydaných rozhodnutí

Poskytnutá informace:
Odpovědi na dotazy týkající se vydaného územního rozhodnutí ze dne 2.9.2002 č.j. SÚ/35481/02/4110-Dr, a stavebního povolení ze dne 3.10.2002 č.j. SÚ/26925//02/3210-Dr, kolaudačního rozhodnutí ze dne 29.9.2003 č.j. SÚ/52740/03/10909-Dr.

Přílohy:

 • kopie vydaného územního rozhodnutí ze dne 2.9.2002 č.j. SÚ/35481/02/4110-Dr,
 • kopie vydaného stavebního povolení ze dne 3.10.2002 č.j. SÚ/26925//02/3210-Dr,
 • kopie vydaného kolaudačního rozhodnutí ze dne 29.9.2003 č.j. SÚ/52740/03/10909-Dr.

Zpracoval: Mgr. Hana Sirotová, odbor ÚPSŘ, informace poskytnuta dne 15.5.2017


Předmět žádosti:
Žadatelka  žádala o následující informace:

 1. Vedete jakoukoliv evidenci tzv.šikanózních žádostí o informace?
 2. Pokud ano, kolik takových žádostí evidujete?
 3. Počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016.

Poskytnutá informace:
Žadatelce byly informace poskytnuty –viz příloha.

Přílohy:

Zpracoval: Mgr. Jarmila Absolonová, zpracovatel: JUDr. Veličková Dagmar, Kancelář úřadu, 24.04.2017


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace o platu a odměnách zaměstnance města za období posledního jednoho roku.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu.

Přílohy: Žádné

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního, 12.4.2017


Předmět žádosti:
Celkem dva žadatelé požádali  nezávisle na sobě sdělit naprosto totožné informace, a to s jakým výsledkem bylo ukončeno správní řízení ve věci dopravního přestupku z konkrétního data, jehož se dopustil člen Zastupitelstva města Nový Jičín.
Žadatelé požádali o uvedení konkrétního přestupku podle příslušných paragrafů  a také uvedení výše pokuty, pokud mu byla uložena.

Poskytnutá informace:
Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. „veřejnou osobu“, oběma žadatelům bylo vyhověno v plném rozsahu a informace byly poskytnuty.

Přílohy:

Zpracoval: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních deliktů, 27.3.2017


Předmět žádosti:
Žadatel žádal kopii vyjádření Města Nový Jičín vůči úřadu Veřejné ochránkyně práv, v souvislosti s šetřením, které tato vede.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu – zaslána kopie.

Přílohy:

Zpracoval: Phdr. Jaroslav Dvořák , starosta města, 22.3.2017
Zpracovatel: Bc. Stanislav Kopecký, odbor dopravy


Předmět žádosti:
Žádost o zaslání zprávy o výsledcích forenzního auditu finančních prostředků poskytnutých městem Hokejovému klubu NJ.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu.

Přílohy: Zpráva z forenzního auditu Hokejového klubu Nový Jičín

Zpracovala: Ing. Hana Vaňková, Odbor bytový, 17.3.2017


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval v souladu se zák. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sdělit, zda jeho osoba je vedena v evidenci přestupků.

Poskytnutá informace:
Věcí se zabýval Městský úřad Nový Jičín, odbor správních činností (výkon státní správy na úseku přestupků v přenesené působnosti).  Informace byla poskytnuta, a to v plném rozsahu podle žádosti.

Přílohy: Žádné

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, dne 20.3.2017


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo osm otázek týkajících se prodeje části pozemku v lokalitě Dolní brána za Českou spořitelnou a.s. – část pozemku parc. č. 28/1 ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí (dle GP č. 1516-55/2016 nově vzniklý pozemek parc. č. 28/15 o výměře 2358 m²), formou nabídkového řízení za přesně specifikovaných podmínek, jejichž součástí byla i  podmínka zastavění podle zastavovací studie zpracované společností Architráv, s.r.o.

Poskytnutá informace:
Obsahem poskytnuté informace byly odpovědi na osm položených otázek. Informace byly poskytnuté v celém požadovaném rozsahu – viz příloha.

Přílohy:

Zpracoval: Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí odboru majetku, rozvoje a investic, 1.3.2017


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace  – poskytnutí informací ke změně územního plánu města Nový Jičín, v katastrálním území Žilina u Nového Jičína, konkrétně se týkající se pozemku parc.č. 1589/4 a 1589/7 (dříve parc.č. 1589/5). Poskytnutí veškerých a úplných informací k provedené změně výše uvedených funkčních ploch na těchto pozemcích a zaslání kopií podkladů a dokumentů k tomuto.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v celém rozsahu žádosti včetně kopii podkladů a dokumentů vztahující se k procesu pořizování územního plánu Nový Jičín.

Přílohy: Žádné

Zpracovala: Ing. Kateřina Riedlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, 23.2.2017


Předmět žádosti:
Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2017.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy:

Zpracovala: Ing. Blanka Zagorská, Odbor majetku, rozvoje a investic, 21.2.2017


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace – kopie rozhodnutí o dodatečném povolení stavby oplocení v k.ú. Rybí

Poskytnutá informace:
Dne 27.1.2017 nebyla žadateli poskytnuta požadovaná informace, neboť toto rozhodnutí ještě neexistuje. Žádost byla odmítnuta.

Přílohy: Žádné

Zpracovala: Hana Zagolová, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, dne 30.1.2017


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace – kopie rozhodnutí o odstranění stavby oplocení v k.ú. RybÍ

Poskytnutá informace:
Dne 27.1.2017 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace formou zaslání kopie rozhodnutí o nařízení odstranění stavby oplocení vydané dne 5.12.2016 pod č.j. ÚPSŘ/82372/2016.

Přílohy: Žádné

Zpracovala: Hana Zagolová, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, dne 30.1.2017


Předmět žádosti:
Poskytnutí možnosti nahlédnutí do přestupkového spisu osobě přestupke „poškozené“ (žadatel), kdy nebylo správní řízení zahájeno a přestupek byl odložen.

Poskytnutá informace:
Žádosti bylo po doplnění všech náležitostí vyhověno v plném rozsahu, a to v režimu Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přílohy: Žádné

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 16.1.2017


Předmět žádosti:
Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2017.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy: Žádné

Zpracovala: Ing. Blanka Zagorská, Odbor majetku, rozvoje a investic, 5.1.2017