Kontakt

Opravné prostředky proti rozhodnutím Městského úřadu vydaným ve správním řízení

Opravné prostředky proti rozhodnutím Městského úřadu Nový Jičín o právech a povinnostech osob vydaným ve správním řízení se podávají:

  • písemně na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, Nový Jičín ve lhůtě stanovené v poučení o opravném prostředku uvedené v příslušném rozhodnutí.

Další náležitosti opravných prostředků, včetně postupů a pravidel, která je třeba při jejich podání dodržet, jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Opravné prostředky proti rozhodnutím Městského úřadu vydaným v daňovém řízení

Opravné prostředky proti rozhodnutím Městského úřadu Nový Jičín vydaným v daňovém řízení se podávají:

  • písemně na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, Nový Jičín ve lhůtě stanovené v poučení o opravném prostředku uvedené v příslušném rozhodnutí.

Další náležitosti opravných prostředků, včetně postupů a pravidel, která je třeba při jejich podání dodržet, jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


Opravné prostředky proti rozhodnutím samosprávných orgánů města Nový Jičín

Opravným prostředkem proti rozhodnutím samosprávných orgánů města Nový Jičín v samostatné působnosti, která jsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem (v případě obecně závazné vyhlášky v rozporu se zákonem), je podání písemného podnětu Ministerstvu vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, nám. Hrdinů 3, Praha 4. Lhůta pro podání podnětu není stanovena. Další postup je upraven v ust. § 123 a 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Opravným prostředkem proti rozhodnutím samosprávných orgánů města Nový Jičín v přenesené působnosti, která jsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, je podání písemného podnětu Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava. Lhůta pro podání není stanovena. Další postup je upraven v ust. § 125 a 126 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.