Kontakt

Předmět žádosti:
Žadatel požádal o přehled podnětů z Policie ČR, které byly podány vůči jeho osobě k zahájení přestupkového řízení v letech 2014 – 2018.

Poskytnutá informace:
Informace byla žadateli poskytnuta v plném rozsahu.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 17.12.2018


Předmět žádosti:
Vyplnění dotazníku, který se týká programu na kastraci koček ve městě Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v celém rozsahu.
Otázky v dotazníku byly zodpovězeny (viz příloha).
Dotazník byl žadateli odeslán ve formátu pdf.

Přílohy:
Dotazník kastrace koček

Zpracoval: Mgr. Kateřina Kuželová, MěÚ Nový Jičín odbor životního prostředí, 26.11.2018


Předmět žádosti:
Žádost o rozhodnutí včetně mapových podkladů.

Poskytnutá informace:
Poskytnuta informace,  že úřad nerozhodoval o žádosti o připojení ani nebyla podána žádná žádost o takové řízení.

Přílohy:
Sdělení informace k p.č. 293/41, 293/36 v k.ú. NJ-DP

Zpracoval: Pavel Žáček, odbor dopravy, 31.10.2018


Předmět žádosti:
Žádost o rozhodnutí včetně odůvodnění.

Poskytnutá informace:
Poskytnuta částečná informace,  který silniční úřad ve věci rozhoduje.

Přílohy:
Sdělení

Zpracoval: Pavel Žáček, odbor dopravy, 22.08.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci, proč byly Městskou policií Nový Jičín opakovaně (přímým vstupem a následně automatizovaně) zjišťovány osobní údaje jeho osoby v základním registru obyvatel.

Poskytnutá informace:
V případě události evidované Městskou policií Nový Jičín pod č.j. 2017/06405 ze dne 2. 7. 2018 byly zjišťovány údaje o majiteli vozidla RZ 2AY4364, které řidič ponechal na místě, kde jiným účastníkům bránilo v užívání pozemní komunikace, konkrétně ve vjezdu do garáže. Následně byla událost řešena s řidičem, který vozidlo na místě ponechal a dostavil se na služebnu.
V případě následných automatizovaných dotazů se jedná o plně automatickou funkcionalitu systému registru obyvatel, umožňující uživatelům informačního sytému MP Nový Jičín notifikaci údajů o kontaktech evidovaných v souvislosti s události, a to po dobu jednoho roku. Funkcionalita spočívá v tom, že systém MP Manažer provádí po dobu 1 roku automatické dotazy do registru obyvatel a pokud zjistí změnu, zapíše ji k osobě a vyznačí tuto skutečnost v systému. Může jít například o změnu bydliště.
Odpovězeno bylo v plném rozsahu.

Přílohy:
bez příloh

Zpracoval: Mgr. Jiří Klein, ředitel MP, 556768281, 21.08.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval odpověď na tyto otázky :

 1. Zda je vybírán jakýkoliv poplatek či platba za vydání povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě či v jiném než určeném termínu nad rámec správního poplatku 1000,- Kč dle § 12 písm. c) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (text byl zkrácen-pozn.)
 2. Na jakém právním základě je případný poplatek vybírán (text byl zkrácen-pozn.)

Poskytnutá informace:
Ad 1)  Žádný jiný poplatek nad rámec správního poplatku 1000,- Kč dle § 12 písm. c) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, MěÚ Nový Jičín od snoubenců NEVYBÍRÁ !
Ad 2) Vzhledem k výše uvedenému je tato odpověď bezpředmětná.

Přílohy:
bez příloh

Zpracoval: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 13.08.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace vztahující se k hluku pocházejícího z provozování hudebních kapel v budově na ul. Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně.

Poskytnutá informace:
Viz příloha č.1 – Sdělení k žádosti o informace ze dne 11.07. 018, č.j. OB/46141/2018

Přílohy:
Sdělení k žádosti o informace ze dne 11.07. 018, č.j. OB/46141/2018

Zpracoval: Ing. Pavel Tichý, odbor bytový, 11.07.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval doplnění informací k žádostem ze dne 25.04.2018 a 29.05.2018, na které podle něj nebylo reagováno v plném rozsahu.
Zejména šlo o podklady, na základě kterých byly orgánům města poskytnuty informace o dílčí výstavbě na části pozemku parc. č. 293/33 (ostatní plocha, dobývací prostor o evidované výměře 325 m2) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, a to v souvislosti s výstavbou bytových domů developera KS Residential Properties s.r.o.

Poskytnutá informace:
Viz příloha.

Přílohy:
Dopis ze dne 25.06.2018, č.j. OMI_42317_2018

Zpracovala: Pavla Horečková, odbor majetku a investic, 03.07.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace detailního vyúčtování dotace ve výši 971 652,- Kč, kterou obdržela Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace v r. 2015 od MŠMT v rámci výzvy č. 56 projektu „Čteme a učíme se v Evropě“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2551.

Poskytnutá informace:
Viz příloha – Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c/ zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:
Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informací

Zpracovala: Ing. Oldřiška Navrátilová, odbor školství, kultury a sportu 28. 6. 2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace k doručeným/dodaným dokumentům souvisejícím s výstavbou bytových domů na ul. Trlicova od KS Residential Propertier s.r.o. na město/městský úřad Nový Jičín za období – rok 2016, 2017, 2018 v rozsahu:

 • Datum doručení/dodání
 • Který odbor úřadu dostal daný dokument k řešení, jak s ním naložil
 • Popis obsahu dokumentu, o co konkrétně se jednalo vč. popisu případných příloh
 • Popis konkrétního účelu, za kterým byl dokument na město/městský úřad dodán
 • Kopie odpovědí za město/městský úřad

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu – viz příloha.

Přílohy:
Odpověď č.j. OO/39866/2018
Poskytnuté informace 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního,  21.06.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informací k projednávanému bodu – záměru prodeje části pozemku parc. č. 293/33, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí MPZ 2906:

 • výpisy ze zápisů, podklady k projednávanému záměru, důvodové zprávy, materiály a prezenční listiny ze schůze Rady města Nový Jičín konané dne 21.06.2017, 22.11.2017 (v tomto termínu nebyl majetkoprávní záměr projednáván), 14.02.2018 a 28.02.2018.
 • výpisy ze zápisů, podklady k projednávanému záměru, důvodové zprávy, materiály a prezenční listiny ze Zastupitelstva konaného dne 07.09.2017 a 08.03.2018.
 • kopii žádosti KS Residential Properties s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 293/33, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí včetně všech podkladů/příloh a doplnění.

V dopise ze dne 21.5.2018 jste mi sdělili, že mi zasíláte požadované informace v příloze v požadovaném rozsahu, přičemž k bodu č. 3 jste mi zaslali v příloze pouze kopii žádosti se situačními snímky pozemku od KS Residential Properties s.r.o. ze dne 15.02.2017. Tato kopie žádosti neobsahuje informace, které jsou v materiálech do orgánů obce k danému záměru a také ty, které byly sděleny na komisi pro správu majetku dne 15.11.2017 při otevírání obálek. Musely být tedy KS Residential Properties s.r.o. doplněny/doloženy v průběhu od podání žádosti 15.02.2017. Zasílám Vám stížnost na nedodání požadovaných informací v požadovaném rozsahu a žádám o nápravu – zaslání všech podkladů, příloh a doplnění k bodu č. 3.

Poskytnutá informace:
Viz. přílohy 1 až 4

Přílohy:
Příloha č.1: Dopis ze dne 04.06.2018, č.j. OMI/38893/2018
Příloha č.2: Doplnění údajů k MPZ 2906 – otevřená obálka (KS Residential Properties s.r.o.)
Příloha č.3: Doplnění údajů k MPZ 2906 – otevřená obálka (M. R., J.R.)
Příloha č.4: Doplnění údajů k MPZ 2906 – otevřená obálka (manželé M. a Y. Y. P.) 

Zpracovala: Pavla Horečková, odbor majetku a investic, 16.06.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s nařízením GDPR, tyto informace:

 1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?
  • Externím poskytovatelem služeb pověřence?
  • Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?
 2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
 3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR?
 4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)
  • náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či jiných);
  • náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR;
  • náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo).

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu – viz příloha.

Přílohy: Odpověď č.j. OO/35976/2018 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního,  31.05.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informací k projednávanému bodu – záměru prodeje části pozemku parc. č. 293/33, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí MPZ 2906:

 • výpisy ze zápisů, podklady k projednávanému záměru, důvodové zprávy, materiály a prezenční listiny ze schůze Rady města Nový Jičín konané dne 21.06.2017, 22.11.2017 (v tomto termínu nebyl majetkoprávní záměr projednáván), 14.02.2018 a 28.02.2018.
 • výpisy ze zápisů, podklady k projednávanému záměru, důvodové zprávy, materiály a prezenční listiny ze Zastupitelstva konaného dne 07.09.2017 a 08.03.2018.
 • kopii žádosti KS Residential Properties s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 293/33, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí včetně všech podkladů/příloh a doplnění.

Poskytnutá informace:
Viz Přílohy 1 až 8

Přílohy:

 1. Dopis ze dne 21.05.2018, č.j. OMI/32900/2018
 2. RM 21.06.2017, 14.02.2018, 28.02.2018, ZM 07.09.2017 a ZM 08.03.2018 – výpisy ze zápisů, prezenční listiny
 3. RM 21.06.2017 – důvodová zpráva
 4. RM 14.02.2018 – důvodová zpráva, přílohy
 5. RM 28.02.2018 – důvodová zpráva, přílohy
 6. ZM 07.09.2017 – důvodová zpráva, přílohy
 7. ZM 08.03.2018 – důvodová zpráva, přílohy
 8. Kopie žádosti KS Residential Properties s.r.o., ze dne 15.02.2017

Zpracovala: Pavla Horečková, odbor majetku a investic, 24.05.2018


Předmět žádosti:
Městskému úřadu Nový Jičín byla doručena žádost žadatele, kterou se domáhá dle InfZ anonymizované verze rozhodnutí vydaného Městským úřadem Nový Jičín dne XXXXXX ve věci přestupku obviněného XXXXXXXX, nar. XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX.

Poskytnutá informace:
Věcí se zabýval v zákonné lhůtě Městský úřad Nový Jičín, odbor správních činností, kterému je mimo jiné svěřen výkon státní správy na úseku přestupků v přenesené působnosti. Šetřením bylo zjištěno, že žadatel jakožto zástupce pojišťovny XXXXX na základě plné moci uplatnil žádost již dne 13.4.2018 o rozhodnutí vztahující se k výše uvedenému případu. Dne 17.4.2018 mu pracovnice oddělení přestupkových agend podala jakožto zástupci pojišťovny XXXXX  vyčerpávající sdělení o výsledku správního řízení, které pojišťovna  v této věci potřebuje.  Po posouzení žádosti žadatele, který zde uplatňuje tuto žádost jako fyzická osoba-podnikatel bez prokázání právního zájmu, se tato odmítá jako celek, a to z následujících důvodů:

 1. S odkazem na ust. § 8a InfZ  informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Tato úprava, jako např. „začernění“ těchto údajů, však postrádá naprosto smysl, pokud žadatel konkretizoval osobu, a to všemi identifikačními údaji,  a tedy ví, že veškeré informace se týkají právě jí.  Nejde tedy ani tak o sdělení osobních údajů, které má žadatel prokazatelně  k dispozici, ale o sdělení dalších citlivých údajů osobní povahy (viz dále odkaz na zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osob. údajů).
 2. S odkazem na us. § 4 zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů je osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Citlivým údajem pak je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, o politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. Za citlivý údaj tak analogicky lze považovat např. i údaj o případném přestupku a postihu za něj. Dle ust. §10 cit. zákona při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel (zde městský úřad Nový Jičín) dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 3. Obecnou právní úpravou ochrany osobnosti je pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který mimo jiné vymezuje „osobnost člověka se všemi jeho právy, která by těmito požadovanými úkony, tj. poskytnutím informací žadateli, mohla být porušena.

Závěr:  K žádosti z hlediska jejího obsahu je potřeba přistupovat specificky,  neboť požadované informace se přímo dotýkají nebo mohou dotýkat konkrétní  fyzické osoby  a její osobnostní sféry. Poskytnutím takovýchto informací by mohlo dojít k porušení ochrany osobních údajů či osobnosti fyzické osoby, již se správní řízení o přestupku týká,  na což poukazuje i Metodika pro poskytování informací dle InfZ z  odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR z r. 2009.

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který o odvolání rozhodne. Odvolání se podává prostřednictvím města Nový Jičín, Městského úřadu Nový Jičín,  ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení (den doručení) tohoto rozhodnutí.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 14.05.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval anonymizovanou verzi rozhodnutí konkrétní spisové značky – bez další specifikace.

Poskytnutá informace:
Žadateli bylo sděleno, že jím uvedená spisová značka neexistuje v evidenci písemností odboru, nebylo dohledáno ani odpovídající číslo jednací, se kterým by tato značka mohla být případně zaměněna. Povinný subjekt tak nemohl dále postupovat v souladu s InfZ.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 26.04.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval v anonymizované podobě:

 1. výpis ze Zápisu z 13. schůze Rady města Nový Jičín konané dne 1.července 2015-část vztahující se k projednávání MPZ/21/2015/OB
 2. prezenční listinu ze 13.schůze Rady města Nový Jičín
 3. přijatá usnesení na 13. schůzi Rady města Nový Jičín
 4. podklady k projednávanému bodu : Problematika nebytových prostor, MPZ/21/2015/OB
  1. Důvodovou zprávu k MPZ/21/2015/OB (tabulka)
  2. Nabídkové řízení k MPZ/21/2015/OB+zápis z jednání Komise pro správu majetku ze dne 1.6.2015+prezenční listinu
  3. Nabídky(žádosti o pronájem) 1 až 4
 5. Zápisy z jednání Komise pro správu majetku
  1. r.2015 (zápisy č.4, č.5)
  2. r.2016 (zápisy  č. 1 až 4)
  3. r.2017 (zápisy č.1 až 4)
  4. r.2018 (zápisy č.1,č.2)
 6. přehled členů Komise pro správu majetku.

Poskytnutá informace:
Požadované informace  byly žadateli  poskytnuty. Vzhledem k velkému množství informací se zveřejňuje pouze tato doprovodná informace.

Přílohy:

Zpracovala: JUDr.Dagmar Veličková, Kancelář úřadu, 29.3.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informací k nájmu části pozemku parc. č. 293/33 a parc. č. 620/3 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, pro KS Residential Properties, s.r.o.:
– pokud je nájemní smlouva již zveřejněna – odkaz pro dohledání zveřejněné smlouvy,
– pokud nájemní smlouva zveřejněna není – kopii smlouvy,
– pokud nájemní smlouva ještě není podepsána, žádá o zaslání požadovaného po jejím podpisu.

Poskytnutá informace:
viz Příloha

Přílohy:
Dopis ze dne 23.03.2018 č.j. OMI/20899/2018

Zpracovala: Pavla Horečková, Odbor majetku a investic, 23.03.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informací k prodeji části pozemku parc. č. 293/33 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, pro KS Residential Properties, s.r.o.:
– pokud je smlouva o prodeji již zveřejněna – odkaz pro dohledání zveřejněné smlouvy,
– pokud smlouva zveřejněna nebude – kopii smlouvy,
– pokud smlouva ještě není podepsána, žádá o zaslání požadovaného po jejím podpisu.
Dále žadatel požadoval kopii zápisu Komise pro správu majetku v souvislosti s otevíráním obálek a hodnocením nabídek k prodeji části tohoto pozemku.

Poskytnutá informace:
viz Přílohy 1 a 2

Přílohy:
Dopis ze dne 23.03.2018 č.j. OMI/20897/2018
Zápis z jednání Komise pro správu majetku města Rady města Nový Jičín
Prezenčmí listina z jednání komise

Zpracovala: Pavla Horečková, Odbor majetku a investic, 23.03.2018


Předmět žádosti:
Žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb. o dopravní studii.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy:
Poskytnutí informací k žádosti ze dne 15.3.2018 evidované pod sp.zn. 20895/2018
Objednávka 2262/2017  

Zpracoval: Ing. Michal Hub, Odbor majetku a investic, 23.03.2018


Předmět žádosti:
Zda byla stavebnímu úřadu – odboru územního plánování a stavebního řádu a odboru životního prostředí v Novém Jičíně podána po dni 1.7.2017 žádost související s posouzením či povolením výstavby kotelny v domě č.p. 1945/9 v Novém Jičíně na ulici Riegrova.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta informace v požadovaném rozsahu dne 19.3.2018.

Přílohy:
Poskytnutí informací k žádosti ze dne 7.3.2018 evidované pod sp.zn. 17624/2018

Zpracovala: Hana Passendorferová, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 19.03.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace vztahující se k projednávání a rozhodování o majetkoprávním záměru č.MPZ/208/2017/OB – pronájem nebytových prostor v domě č.p. 34, na ulici Masarykovo nám. 22 v Novém Jičíně a v té souvislosti  informace ze Zápisu z 58. schůze RM konané dne 14.2.2018 a související podklady, a to v anonymizované podobě

Poskytnutá informace:
Viz příloha č.1 – Sdělení k žádosti o informace ze dne 7.3.2018, č.j.KÚ/16682/2018
Viz příloha č.2 – výpis ze Zápisu z 58. schůze RM a podklady
Viz příloha č.3 – usnesení RM z 58. schůze RM

Přílohy:Zpracovala: JUDr.Dagmar Veličková, Kancelář úřadu, 08.03.2018


Předmět žádosti:
Městskému úřadu v Novém Jičíně byla doručena žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), a to v tomto znění:

 1. Kolik řízení o přestupku vedl Váš správní orgán v měsíci lednu 2016
 2. Kolik řízení o přestupku vedl Váš správní orgán v měsíci lednu 2017
 3. Kolik řízení o přestupku vedl Váš správní orgán v měsíci lednu 2018 a v kolika z těchto řízení bylo ve věci nařízeno ústní jednání.

Poskytnutá informace:
Je-li správní orgán dotazován na počet ústních jednání, která ve shora uvedeném počtu obdržených případů vedl v měsíci lednu jednotlivých dotazovaných let, je nutno uvést, že vzhledem k dodržování pořádkových lhůt, zejména pak lhůt pro doručování, lhůt pro přípravu účastníků řízení na ústní jednání apod., byla ústní jednání nařizována až v následujících měsících. Z tohoto důvodu je položený dotaz na počet vedených ústních jednání z celkového počtu obdržených případů měsíce ledna let 2016-2018 zcela zavádějící a nepřesný, neboť v lednu se ústní jednání logicky vztahují ještě ke starším případům předcházejícího roku. Má-li tazatel na mysli, kolik oznámených případů bylo projednáno v tentýž měsíc, kdy došlo k oznámení, pak následující čísla nejsou adekvátní.

 • Leden 2016
  • Správní orgán obdržel 74 podnětů a podání:
  • v 4 případech vedeno správní řízení
  • v 17 případech vedeno zkrácené správní řízení
 • Leden 2017
  • Správní orgán obdržel 62 podnětů a podání:
  • v 3 případech vedeno správní řízení
  • v 21 případech vedeno zkrácené správní řízení
 • Leden 2018
  • Správní orgán obdržel 55 podnětů a podání, ve kterých doposud nebylo rozhodnuto.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 26.02.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tyto informace:

 1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR?
 2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?
 3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
  a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.
 4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
  a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí?
 5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak:
  a. Kdo je dodavatelem těchto služeb?
  b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?
  c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?
  d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizaci poskytovány.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu – viz příloha.

Přílohy: Odpověď č.j. OO/11755/2018 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního,  22.02.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tyto informace:

 1. Jméno firmy, která našemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018.
 2. Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb, a kterých.
 3. Celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
 4. Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017.
 5. Cena za prezidentské volby 2018.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu – viz příloha.

Přílohy: Odpověď č.j. OO/12242/2018 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního,  15.02.2018


Předmět žádosti:
Žádost o kopie dokumentu umístění pevné překážky.

Poskytnutá informace:
Informace poskytnuta v plném rozsahu – dokumenty zaslány

Přílohy:
Odpověď – umístění pevné překážky

Zpracoval: Stanislav Kopecký, odbor dopravy, 01.02.2018


Předmět žádosti:
Žádost o zaslání kopie povolení, souhlasu a povolení umístění pevné překážky.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace, že náš úřad nevydal rozhodnutí.

Přílohy:

Zpracoval: Stanislav Kopecký, odbor dopravy, 01.02.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kopii odvolání ve věci Město Nový Jičín vs. Jaromír Kubis vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 8 CMO 47/2017.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta-viz příloha

Přílohy:

Zpracovala: Mgr. Lucie Štěpánová, Kancelář úřadu, 26.01.2018


Předmět žádosti:
Zaslání investičních plánů města, seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí v letech 2018-2021 s členěním na název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce, případně zaslat rozpočet na rok 2018, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle požadavků výše.

Poskytnutá informace: (zaslána e-mailem i DS)
„Dovoluji si vám zaslat v příloze rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 s detailním členěním příjmů i výdajů. Pokud vás budou zajímat konkrétní investiční akce, jsou kompetentní k odpovědi přímo jednotlivé ORJ, které příslušnou plánovanou akci realizují i financují. Většina nejen investičních, ale všech zamýšlených akcí se počátkem roku rozbíhá, popř. v budoucnosti několika následujících měsíců teprve bude zahajovat. Ostatními vámi požadovanými informacemi nedisponuji. Tento e-mail zároveň posílám i datovou schránkou firmě AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec“.

Přílohy:
Rozpis Přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018

Zpracovala: Ing. Jarmila Straková, vedoucí odboru finančního, 26.01.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval kopii organizačního řádu povinného subjektu platného do roku 2017.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu. Datovou schránkou mu byl dne 19.01.2018 pod č.j. OO/3774/2018 zaslán Organizační řád města Nový Jičín platný do 31.12.2017.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Bc. Miroslava Gomolová, odbor organizační, 19.01.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval kopii rozhodnutí správního orgánu MěÚ Nový Jičín s konkrétním č.j. z roku 2008. Dále požadoval kopii rozhodnutí Krajského úřadu MSK rovněž s konkrétním č.j. z r. 2008.

Poskytnutá informace:
Žádost o vydání kopie rozhodnutí správního orgánu MěÚ N. Jičín byla rozhodnutím odmítnuta z důvodu, že skartační lhůta pro tento druh dokumentů je 5 let, tedy dokument byl již skartován.  V další části žádosti byl žadatel odkázán na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 17.01.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požaduje v žádosti poskytnutí všech vydaných správní aktů týkajících se kácení dřevin na parcelách č. 544, 545, 546 v k. ú. Bludovice u Nového Jičína, která byla vydána MěÚ Nový Jičín od počátku roku 2017 do doby obdržení této žádosti.

Poskytnutá informace:
V době od počátku roku 2017 do doby obdržení žádosti nebyly vydány žádné správní akty týkající se kácení dřevin na výše uvedených lesních pozemcích.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Mariana Mališková, odbor životního prostředí, 12.01.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kopii rozsudku Krajského soudu v Ostravě  z listopadu 2016 ve věci JUDr. Kubis vs. Město Nový Jičín , sp.zn. Cm 122/2009.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta-viz příloha

Přílohy:


Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, Kancelář úřadu, 08.01.2018


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval kopii dokumentu, kterým bylo rozhodnuto o odložení předmětné věci.

Poskytnutá informace:
Kopie požadovaného dokumentu byla žadateli poskytnuta.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 03.01.2018