Kontakt

Úsek majetkový

 1. zabezpečuje výkon vlastnických práv a povinností k  majetku města (pozemky, komunikace apod.) ve správě odboru,
 2. zajišťuje podklady pro realizaci majetkoprávních záměrů, orgánům města předkládá návrhy na nakládání s movitým a nemovitým majetkem ve správě odboru a dále zajišťuje, případně koordinuje tyto činnosti:
  – převod majetku z vlastnictví města,
  – nabývání majetku do vlastnictví města,
  – užívání, pronájem, pacht a výpůjčka majetku,
  – zřizování věcných břemen,
  – zřizování zástavních práv na majetku města,
 3. vede evidenci zástav na majetku města,
 4. připravuje a zajišťuje podklady pro vedení řízení před katastrálními úřady, včetně podávání návrhů na zápisy do katastru nemovitostí, popř. jiných návrhů,
 5. zjišťuje nesoulad vlastnických vztahů týkajících se majetku města ve správě odboru a majetku třetích osob a vede jednání směřující k nápravě zjištěných nedostatků,
 6. podává přiznání daně z nemovitostí dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Úsek komunálního hospodářství

 1. sestavuje návrh plánu oprav v oblasti dopravních, pozemních a vodohospodářských staveb a inženýrských sítí,
 2. komplexně zajišťuje a koordinuje opravy městského rozhlasu, jednotného systému varování a vyrozumění a bezdrátových ústředen,
 3. zajišťuje údržbu a opravy místních komunikací, mostů, chodníkových těles a kanalizací ve správě odboru,
 4. zajišťuje příslušné revize majetku města ve správě odboru,
 5. zajišťuje výkon samosprávy v oblasti dopravy, zvláštní užívání místních komunikací a chodníkových těles (pro výkopové práce, vyhrazené parkování apod.),
 6. spolupracuje na koncepci řešení dopravy na území města,
 7. zajišťuje, zpracovává a provádí aktualizaci pasportu místních komunikací na území města,
 8. vyjadřuje se k návrhům stavebníků na napojení nemovitostí na místní komunikace, stanovuje podmínky a kontroluje jejich plnění,
 9. zpracovává návrhy dopravního značení a ve spolupráci s Odborem dopravy posuzuje oprávněnost umístění dopravního značení, zajišťuje jejich umístění a udržování,
 10. zajišťuje údržbu, opravy a revize veřejného osvětlení, městského mobiliáře, kontejnerových stání a dětských hřišť,
 11. zajišťuje označování částí města, ulic a jiných veřejných prostranství tabulkami a zodpovídá za jejich udržování v řádném stavu,
 12. zajišťuje rozmístění značek informačního systému města, cyklotras apod. a zodpovídá za jejich udržování v řádném stavu,
 13. zajišťuje správu vodovodů a kanalizací v majetku města dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
 14. zajišťuje údržbu, opravy a provoz vodohospodářských staveb v majetku města; dohlíží na dodržování podmínek stanovených v provozních řádech a kontroluje podmínky stanovené orgány státní správy k provozování,
 15. ve své působnosti plní úkoly odvětvového odboru vůči TSM,
 16. zajišťuje správu a provozování veřejných pohřebišť na území města Nový Jičín, včetně jeho místních částí,
 17. eviduje vozidla vykazující známky vraku, vyvěšuje výzvy k odstranění na úřední desku i vozidlo samotné, zasílá výzvy k odstranění vraku v případě dohledání majitele, odstraňuje a likviduje ho v případě, kdy se vlastníka nepodaří zjistit,
 18. eviduje a zabezpečuje provoz vývěsek a reklamních ploch v majetku města včetně, zabezpečuje přípravu podkladů pro smlouvy k jejich pronájmům,
 19. sleduje a eviduje spotřebu elektrické energie pro veřejné osvětlení a ostatní odběrná místa a zpracovává zálohy včetně vyúčtování elektrické energie dle jednotlivých odběrných míst,
 20. zajišťuje úkoly v oblasti místních poplatků za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města a za užívání veřejného prostranství.