Kontakt

Druhy vyjádření z hlediska ochrany životního prostředí

Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín vydává několik druhů tzv. hromadných vyjádření, u nichž se v jednom dokumentu vyjadřuje několik odborných pracovníků za své obory na úseku ochrany životního prostředí. Jedná se např. o souhrnné vyjádření odboru, koordinované závazné stanovisko, vyjádření v rámci procesu EIA (posuzování vlivu na životní prostředí), vyjádření dotčených orgánů v řízeních vedených stavebními úřady apod. U některých vyjádření je žadatelem investor, projektant nebo jejich zástupce, u jiných mohou vyjádření iniciovat správní orgány, které ve věci vedou správní nebo jiné řízení ( např. krajský úřad, drážní úřad, stavební úřad apod.). Klienty nejžádanějšími výstupy jsou souhrnné vyjádření odboru (SVO) a koordinované závazné stanovisko (KZS).


Souhrnné vyjádření odboru ŽP (SVO)

Formulář: Žádost o vydání souhrného vyjádření odboru z hlediska zájmů životního prostředí

V rámci souhrnného vyjádření odboru ŽP (SVO) získá žadatel – občan, podnikatel, zástupce instituce nebo firmy v jediném písemném dokumentu informaci o možných kolizích jeho záměru s právními předpisy na jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí. Odborní pracovníci na úsecích:

 • Odpadového hospodářství,
 • Ochrany ovzduší,
 • Ochrany zemědělského půdního fondu,
 • Ochrany přírody a krajiny
 • Lesního hospodářství a myslivost
 • Vodního hospodářství

upozorní žadatele na povinnosti, které vyplývají ze zákonů a jiných předpisů. V případě, že se záměr bude týkat také kompetence jiného úřadu v dané oblasti (např. krajského úřadu, České inspekce životního prostředí apod.), může být žadatel upozorněn také na tuto skutečnost.

Souhrnné vyjádření odboru ŽP se vydává na základě žádosti, kterou může podat investor, projektant nebo jiný zúčastněný subjekt či jeho zástupce. Z podkladů pro takovou žádost musí být zřejmé, o co jde, a proto musí obsahovat zejména parcelní číslo pozemku a katastrální území, na němž je záměr plánován, popis záměru, identifikační a kontaktní údaje žadatele.

V SVO získá žadatel stanovisko dotčených orgánů na úseku ŽP pro řízení vedená stavebními úřady, ale i pro záměry ostatní. Projektant tak prokazatelně respektuje § 159 stavebního zákona a působí v součinnosti s dotčenými orgány. Uplatňování tohoto výkladu předchází situacím, kdy je projekt dokončován v rámci územního nebo jiného řízení vedeného stavebním úřadem.


Koordinované závazné stanovisko (KZS)

Formulář: Žádost o vydání koordinovaného stanoviska (KS) resp. koordinovaného závazného stanoviska (KZS)

KZS je vydáváno ve smyslu §4, odst.6 zákona č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. Vydává se na základě žádosti k definitivní podobě projektové dokumentace a je určeno pro konkrétní správní řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah je pro vydání rozhodnutí stavebním úřadem závazný.

Žadatel získá v jediném dokumentu dílčí závazná stanoviska všech dotčených oborů nejen na úseku životního prostředí, ale i pro oblast památkové péče, silničního hospodářství, územního plánování a za jistých podmínek také stavebního úřadu.

Koordinované závazné stanovisko se vydává na základě žádosti, k níž je přiložena projektová dokumentace pro územní nebo stavební řízení. Povinnou přílohu tvoří také zákonem předepsané doklady pro vydání souhlasu dle zákona č.334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu (viz formulář žádosti).

Aby mohlo být vydáno kladné koordinované závazné stanovisko, je nezbytné, aby všechna dílčí stanoviska za jednotlivé obory byla souhlasná, kterými jsou:

 • Odpadové hospodářství,
 • Ochrana ovzduší,
 • Ochrana zemědělského půdního fondu,
 • Ochrana přírody a krajiny,
 • Lesní hospodářství a myslivost,
 • Vodní hospodářství,
 • Památková péče,
 • Silniční hospodářství.