Obec Životice u Nového Jičína

Referent: Ing. Hana Zubková, tel. 556 768 323, e-mail: hzubkova

Dotčená katastrální území: Životice u Nového Jičína

Přehled územně plánovací dokumentace

Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy
Územní plán Životice u Nového Jičína 23.2.2016 č.j. 80/2016

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Životice u Nového Jičína

Přehled zaevidovaných územních studií

Název územní studie Schválení pořizovatelem Obsah územní studie
Územní studie ÚS1 2.1.2019 A – Textová část
pdf A1 Textová část (pdf, 572 KB)
pdf A2 Odůvodnění územní studie (pdf, 1 MB)

B – Grafická část
pdf B1 Situace širších vztahů (pdf, 916 KB)
pdf B2 Koordinační výkres (pdf, 292 KB)
pdf B3 Hlavní výkres (pdf, 778 KB)
pdf B4 Vlastnické vztahy s návazností na dopravní napojení (pdf, 171 KB)
pdf B5 Zákres do hlavního výkresu platného ÚP (pdf, 499 KB)

Místa, kde je možné do územ­ní studie na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Obec­ní úřad Životice u Nového Jičína