Obec Mořkov

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xjurickova

Dotčená katastrální území: Mořkov

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán
Mořkov
pdf Územní plán Mořkov – opatření obecné povahy (pdf, 710 KB)

A. Textová část
pdf titulní listy (pdf, 42 KB)
pdf obsah elaborátu (pdf, 28 KB)
pdf A. Textová část (pdf, 252 KB)

A. Grafická část
pdf A.1 Základní členění území (pdf, 808 KB)
pdf A.1 Základní členění území – legenda (pdf, 365 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 2 MB)
pdf A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce – legenda (pdf, 740 KB)
pdf A.3 Hlavní výkres – doprava (pdf, 1 MB)
pdf A.3 Hlavní výkres – doprava – legenda (pdf, 779 KB)
pdf A.4 Hlavní výkres – vodního hospodářství (pdf, 2 MB)
pdf A.4 Hlavní výkres – vodního hospodářství – legenda (pdf, 723 KB)
pdf A.5 Hlavní výkres – energetika, spoje (pdf, 2 MB)
pdf A.5 Hlavní výkres – energetika, spoje – legenda (pdf, 729 KB)
pdf A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (pdf, 921 KB)
pdf A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace – legenda (pdf, 430 KB)

B. Odůvodnění Územního plánu Mořkov
pdf B. Textová část (pdf, 5 MB) včetně odůvodnění pořizovatele

B. Grafická část
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 3 MB)
pdf B.1 Koordinační výkres – legenda (pdf, 1 MB)
pdf B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 2 MB)
pdf B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – legenda (pdf, 432 KB)
pdf B.3 Širší vztahy (pdf, 3 MB)
pdf B.3 Širší vztahy – legenda (pdf, 727 KB)

pdf C. posouzení na životní prostředí (pdf, 5 MB)
pdf posouzení na životní prostředí – podpisový list (pdf, 298 KB)

4.1.2013 č.j. 1324/2012
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Místa, kde je možné do územ­ně plá­no­va­cí do­ku­men­ta­ce na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Kraj­ský úřad Mo­rav­sko­slez­ské­ho kraje, odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní, sta­veb­ní­ho řádu a kul­tu­ry
  • Obecní úřad­ Mořkov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Mořkov

Zastupitelstvo obce Mořkov schválilo na svém 12. zasedání dne 16.11.2016 následující dokument: pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu Mořkov (období: prosinec 2012 – listopad 2016) (pdf, 266 KB)


Přehled zaevidovaných územních studií

Název ÚS Obsah ÚS Schválení pořizovatelem
Územní studie
lokality „Zuberské“
Textová část
pdf Titulní listy (pdf, 158 KB)
pdf Text studie a dokladová část (pdf, 5 MB)
Grafická část
pdf Výkres širších vztahů (pdf, 2 MB)
pdf Výkres vlastnických vztahů (pdf, 447 KB)
pdf Návrh dopravní obsluhy pozemků (pdf, 347 KB)
pdf Návrh zásobování vodou, návrh likvidace odpadních vod (pdf, 285 KB)
pdf Návrh zásobování plynem a elektrickou energií (pdf, 350 KB)
pdf Návrh členění plochy na pozemky (pdf, 568 KB)
pdf Studie zástavby na pozemcích (pdf, 763 KB)
 11.1.2017
Územní studie
lokality „Lánové“
Textová část
pdf Text studie a dokladová část (pdf, 5 MB)
Grafická část
pdf Výkres širších vztahů (pdf, 2 MB)
pdf Výkres vlastnických vztahů (pdf, 234 KB)
pdf Návrh dopravní obsluhy pozemků (pdf, 193 KB)
pdf Návrh zásobování vodou, návrh likvidace odpadních vod (pdf, 193 KB)
pdf Návrh zásobování plynem a elektrickou energií (pdf, 182 KB)
pdf Návrh členění plochy na pozemky (pdf, 348 KB)
pdf Studie zástavby na pozemcích (pdf, 422 KB)
20.4.2017
Vysvětlivka: ÚS – územní studie

Místa, kde je možné do územ­ní studie na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Obecní úřad­ Mořkov