Obec Jeseník nad Odrou

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xjurickova

Dotčená katastrální území: Jeseník nad Odrou, Hůrka, Blahutovice, Polouvsí, Hrabětice nad Odrou

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán
Jeseník nad Odrou

pdf Územní plán Jeseník nad Odrou – opatření obecné povahy (pdf, 67 KB) , jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

I. Územní plán Jeseník nad Odrou
pdf Textová část (pdf, 352 KB)

Grafická část
pdf I.2.a – Výkres základního členění území (pdf, 1 MB)
pdf I.2.b – Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 3 MB)
pdf I.2.c – Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury (pdf, 2 MB)
pdf I.2.d – Hlavní výkres – koncepce vodního hospodářství (pdf, 1 MB)
pdf I.2.e – Hlavní výkres – koncepce energetiky a spojů (pdf, 937 KB)
pdf I.2.f – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 1 MB)

II. Odůvodnění územního plánu Jeseník nad Odrou
pdf Textová část včetně odůvodnění zpracované pořizovatelem (pdf, 890 KB)

Grafická část
pdf II.2.a – Koordinační výkres (pdf, 7 MB)
pdf II.2.b – Výkres širších vztahů (pdf, 2 MB)
pdf II.2.c – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 1 MB)
III. Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území
pdf Textová část (pdf, 361 KB)
pdf Příloha A. – Vyhodnocení vlivu územního plánu Jeseník nad Odrou na životní prostředí (pdf, 1 MB)
pdf Příloha B. – Vyhodnocení vlivu územního plánu Jeseník nad Odrou na lokality soustavy Natura 2000 (pdf, 2 MB)

10.4.2013 č. j. JES335/2013
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Přehled vyhodnocení územního plánu

pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou (pdf, 2 MB) – referent: Ing. Jaromír Mališka


Přehled zaevidovaných územních studií

Název ÚS Obsah ÚS Schválení pořizovatelem
Územní studie Jeseník nad Odrou – lokalita Z1 Textová a tabulková část
pdf Průvodní zpráva (pdf, 291 KB) Grafická část
pdf Hlavní výkres – doprava, limity (pdf, 558 KB)
pdf Výkres vodního hospodářství (pdf, 380 KB)
pdf Výkres energetiky a spojů (pdf, 413 KB)
pdf Vlastnické vztahy v území (pdf, 103 KB)
pdf Výkres širších vztahů (pdf, 548 KB)
17.8.2017
Vysvětlivka: ÚS – územní studie

Místa, kde je možné do územní studie nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Městský úřad Nový Jičín, stavební úřad
  • Obecní úřad Jeseník nad Odrou