Kontakt

Městské domy č. r. 8-3340
náměstí T. G. Masaryka č. or. 15, č. p. 26
(Jungmannova č. or. 2, č. p. 26)
č. parcely 107 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Velký nárožní objekt ukončuje řadovou zástavbu severovýchodní fronty náměstí. Složitý stavební vývoj na široké parcele (původně zřejmě dvě středověká městiště) dokumentují čtyři v podstatě samostatné objekty, na které se vztahuje památkový ochrana. Roku 1875 bylo při Kostelní ulici postaveno (na starších základech) zadní křídlo, nárožní objekt při téže a Jungmannově ulici pochází z r. 1902 (Jungmannova č. or. 2., č. p. 26), stavení na jižní straně dvora je z r. 1909. Nejstarší a nejvýznamnějšíí je původně právovárečný dům obrácený hlavním průčelím do náměstí (náměstí T. G. Masaryka). Podloubí se do náměstí otevírá třemi arkádami podloubí, levá krajní s převýšeným obloukem, další dvě stejné šíře jsou půlkruhové. Průčelí obou pater jsou sepnutá vysokým pilastrovým řádem (rytmus 1:1:2:2:1:1). Volutové hlavice s píšťalami a svěšenou čabrakou nesou průběžné zalamované kladí korunní římsy. Okna prvého patra spočívají na průběžné zalamované kladí korunní římdy. Okna prvého patra spočívají na průvěžné podokenní římse, okna druhého patra s podokenními římsami jsou doplněna parapety s motivem čabraky. Zvlněná atika je na nároží vzepřená volutovým křídlem, její střed je zvýrazněn vyšším půlkruhovým štítem vyplněným kartuší obklopenou vázami a vavřínovými festony. Boční zjednodušené průčelí do ulice Jungmannovy je nepravidelně čtyřosé, členěné pouze okny se segmentovými záklenky (v přízemí) nebo se segmentovými nadřímsami (v patře). Nad touto ulicí jsou vyklenuté dva cihelné prampouchy. Valeně klenuté podloubí je prostoupeno styčnými a obkročnými výsečemi. Dispozice původně hloubkového dvoutraktu byla druhotně rozšířena o levý (severozápadní) trakt. Tento je klenut dvěma křížovými hřebínkovými poli, v hloubce parcely navazují valené klenbičky do traverz. V přízemí se dále uplatňují valené klenby se styčnými hřebínkovými výsečemi a placková klenba se štukovým kruhovým rámem. Druhé a 3. nadzemní podlaží jsou plochostropá. Hloubkový renesanční svoutrakt byl barokně upraven a při této příležitosti zřejmě rozšířen o levý severozápadní prostor. Raně klasicistní průčelí z doby kolem r. 1800 datuje další stavební zásahy. Dílčí úprava v 19. století (doplnění fasády a atiky, úpravy vnitřních prostor apod.).

3340

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.