Kontakt

Kaple Bolestné Panny Marie, tzv. Španělská kaple č. r. 26152/8-2081
K Nemocnici č. p. 150, č. parcely 396/1 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Kaple zasvěcená Bolestné P. Marii byla dle místní tradice postavena nad společným hrobem vojska cisařského markraběte. Velkou část císařské posádky tvořili neapolští vojáci (Neapolské království bylo tehdy součástí španělských držav), odtud vznikl zlidovělý název Španělská kaple. Vojáci byli roku 1621 zákeřně pobiti vojskem protestantského hrnovského markraběte, kdy byl celý areál také rozšířen.
Poutní místo bylo velmi populární zejména ve 2. a 3. třetině 18. století. Po zrušení kaple Josefem II. roku 1787 byla kaple přeměněna na sklad soli. Z iniciativy novojičínského měšťana Fr. Mecha byla kaple ve 30. letech 19. století opravena a od r. 1841, kdy byla znovu vysvěcena, sloužila opět jako poutní místo. Současná podoba areálu je výsledkem historizující úpravy v letech 1863-64.
Samotná kaple je jednolodní barokní podélná stavba s polygonálně uzavřeným chórem, příčnou lodí a bočními oratořemi. Hranolová třípatrová věž je vestavěna za kněžiště. Střechy jsou sedlové, věž krytá jehlancovou helmicí. Kostel je situován ve středu přibližně čtvercového dvora. Vstupní průčelí je členěno vysokým pilastrovým řádem podloženým lizénami. Kompozitní hlavice nesou římsové kladí. Štít s trojúhelným zakončením je vertikálně dělený na tři části, ve středu s plochou půlkruhovou nikou. Vstupní pravoúhlý pískovcový portál je umístěný v ose průčelí. Profilované ostění je opatřeno ušima a závěrovým klenákem, prolomený trojúhelný front nese znakovou kartuši. Nad portálem je vysoké okno zavšené stlačeným záklenkem. Úprava fasád obrácených do dvora je pseudorománská, boční lodě jssou opatřené hranolovými jednou odstupněnými opěráky. Interiér lodi, osvětlený okny s půlkruhovými záklenky, člení svazkové pilastry nosoucí pasy, které oddělují čtyři pole valené klenby s lunetami. Ramena příčné lodi jsou zaklenuta českými plackami, otevřené oratoře křížovými klenbami. Mělký presbytář oddělený nevýrazným půlkruhovým vítězným obloukem je zaklenut konchou s trojúhelnými výsečemi. Hlavice pilastrů jsou v lodi i presbytáři doplněny obloučkovým vlysem. Varhanní kruchta, podklenutá třemi segmenty, je nesena dvojicí hranolových pilířů a přízemními pilastry. Poprseň kruchty a oratoří tvoří dřevěná balustráda. Roku 1724 byla na místě starší stavby postavena zděná barokní kaple, posvěcená roku 1727. Poutní místo bylo nedlouho po tom rozšířeno a znovu vysvěceno roku 1742. Areál zrušený roku 1787 byl ve 30. letech 19. století obnoven a 9. 5. 1841 vysvěcen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
spanelka4

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.