Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3348
náměstí T. G. Masaryka č. or. 26, č. p. 42
(Žerotínova č. or. 7, č. p. 234)
č. parcely 26/1, 26/2 st., k. ú. Nový Jičín – Město

V jádru pozdně renesanční dům z počátku 17. století, situovaný v řadové zástavbě jihovýchodní strany náměstí. Pravidelně pětiosá dvoupatrová fasáda je v přízemí otevřena dvěma půlkruhovými arkádami podloubí, nesenými hranolovými pilíři s pískovcovou rustikou. Přízemí je odděleno kordonovou římsou, profilovaná korunní římsa nese nízký volutový štít se dvěma kamennými vázami. Průčelí dekoruje jemný páskový štuk kombinovaný s rozvilinami a dalšími motivy (palmety, šňůry tulipánu apod.). Úprava fasády ve stylu druhého rokoka je doplněna nikou s bronzovou sochou anděla. Podloubí je klenuté valeně se styčnými a volnými trojúhelnými výsečemi. V dispozici přízemí se uplatňují klenby s trojúhelnými lunetami, necková klenba zadní komory je opatřena koutovými trojpaprsčitý a trojúhelnými výsečemi, patky klenby s drobnými čabrakovitými plochými konzolami. Prodejní místnost při podloubí má dřevěný kazetový strop. Při úpravách r. 1940 byl nalezen pozdně renesanční trámový strop z počátku 17. století. Objekt byl postaven na počátku 17. století na starších, snad gotických sklepech. Další stavební zásahy barokní, průčelí ve stylu druhého rokoka z doby kolem r. 1840. Dílčí stavební úpravy koncem 19. a ve 20. století.

Na východní straně dvora stojí jednopatrová budova s dvouosou klasicistní fasádou členěnou v patře pilastry. Okna s přímými nadokenními římsami jsou v suprafenestrách doplněna štukovými hlavičkami a lístky. Interiéry jsou plochostropé. Přízemní stavení na západní straně dvora má uliční průčelí (do ul. Žerotínovy) završeno štítem s volutovým křídlem, oválným okénkem a tympanonem ve tvaru oslího hřbetu. Vnitřní dispozice je plochostropá. Východní jednopatrová budova klasicistní z raného 19. století.

andel3
andel
andel2


Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.