Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3369
Dobrovského ulice č. or. 3, č. p. 36
č. parcely 20 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Městský řadový jednopatrový dům s renesančním jádrem z 2. poloviny 16. století, upravovaný na konci 18. století. Fasáda pochází z počátku 20. století, střecha a půdní patro bylo přistavěno roku 1934. Průčelí je pětiosé, horizontálně členěné kordonovou a průběžnou parapetní římsou. V přízemí je pásová bosáž a dvojice arkád podloubí. Pravoúhlá okna v patře mají ploché rámování a geometrické parapetní výplně, v suprafenestrách jsou štukové reliéfy růžových snítek. Na dvorní fasádě se jižní část domu jeví jako dvoupatrová – je zde okno půdní komory. Podloubí je plochostropé, v pravé části podloubí je pravoúhlý kamenný portál s nadsvětlíkem a dvoukřídlými klasicistními dveřmi, které ústí do předěleného prostoru chodby se dvěma poli styčných lunet. V zadní části chodby je placková klenba a pilířové schodiště. V levé části dispozice je rozlehlá síň s neckovou klenbou s koutovými trojpaprsčitými výsečemi a štukovými žebry. Žebra jsou široká, s profilem dvojitého oblounu se středním hrotitým hřebínkem. Jsou zasekávaná do zdi nebo dosedají na konzolky, ve vrcholech je doplňují kruhové a půlkruhové terče s rozetami. Středem dispozice domu prochází napříč chodbovitý prostor s valenou a plackovou klenbou. V zadní části domu je vpravo chodba na dvůr se segmentovou valenou klenbou, vlevo je komora, druhotně přepažená příčkou. Patro je plochostropé.

3369

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.