Kontakt

Městský dům č. r. 8-2086
Sokolovská ulice č. or. 23, č. p. 593
č. parcely 245 st., k. ú. Nový Jičín – Dolní předměstí

Dvoupodlažní barokní dům vybudovaný patrně před polovinou 18. století na východním předměstí, nedaleko od městských hradeb,  má čtyřosé průčelí.
Přízemí s pásovou bosáží je dnes částečně zapuštěné pod úrovní zvýšeného okolního terénu. V jeho pravé krajní ose byl původně hlavní vchod, dnes nahrazený oknem. Patro rytmizují pilastry s kompozitními hlavicemi, jejich profilované patky dosedají na volutové konzoly v úrovni kordonu. Pilastry opticky podpírají zalamované korunní kladí a oddělují jednotlivé okenní osy s obdélnými okny, rámovanými plochou lištou s uchy. Okna lícují s fasádou, jsou doplněna suprafenestrami se štukovými mušlemi a vavřínovými snítkami, nad suprafenestrami jsou prolamované segmentové nadokenní římsy. Krajní okno na levé straně fasády je výrazněji odsazeno – mezi první a druhou osu jsou vloženy sdružené pilastry, které jsou rovněž v nárožích fasády. Ve středu fasády byl štukový rám s obrazem Panny Marie s dítětem (olej na plechu), dnes obraz chybí. Dům má mansardovou střechu s pálenou krytinou, nad průčelím jsou dva zděné vikýře, ve střední ose je trojúhelný tympanon s barokní kartuší a andílčí hlavičkou ve vrcholu. Interiéry v přízemí jsou zaklenuty valenými klenbami s výsečemi, v patře jsou dřevěné stropy. K dvorní fasádě domu přiléhá svou štítovou stěnou novější patrová přístavba funkčně propojená s barokní stavbou.

2086

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.