Kontakt

Měšťanský dům 8-3370
Dobrovského ulice č. or. 5, č. p. 37
č. parcely 21 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Jednopatrový řadový dům s renesančním jádrem z konce 16. století, upravovaný zřejmě po požáru města v poslední čtvrtině 18. století. Fasáda a půdní patro pochází z 1. třetiny 19. století. Průčelí je čtyřosé, horizontálně členěné kordonovými římsami a průběžnou parapetní římsou. V přízemí jsou dvě arkády podloubí s mohutnými pilíři s římsovými hlavicemi. Okna patra mají ploché šambrány, přímé nadokenní římsy a geometrická dekorativní pole v suprafenestrách a parapetních výplních. Okna v půdním patře a na boční fasádě jsou neorámovaná. Podloubí je zaklenuto valenou klenbou s výsečemi, v levé části jsou dvě pravoúhlá okna s kamenným ostěním, v pravé části je portál, ústící do prostoru původní renesanční síně s neckovou klenbou s koutovými lunetami s hřebínky. Dnes je síň přepažená a část klenby byla při pozdějších stavebních úpravách porušena. V levé části je přední komora s valenou klenbou s dvojicí styčných lunet s hřebínky. Za ní je klasicistní pilířové schodiště, přístupné dnes ze sousedního domu (č. p. 36). V zadní části domu je vlevo tunelová chodba se segmentovou valenou klenbou, vpravo zadní komora s pseudorenesančním dřevěným kazetovým stropem. Vysoké patro je plochostropé. Sklepy jsou kamenné, v jádru zřejmě gotické, zaklenuté valeně.

3370

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.