Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3380
Křižíkova ulice č. or. 3, č. p. 93
č. parcely 75 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Nárožní patrový dům, patrně novostavba, vybudovaná při hradbách po roce 1810. Fasáda je hladká, s pěti okenními osami, horizontálně členěná kordonovou římsou, okna a hlavní vchod jsou rámována plochými šambránami. Hlavní vchod, situovaný ve střední ose, ústí do chodby zaklenuté pěti poli placek.
Místnosti v pravém bočním traktu jsou zaklenuté plackami na pasech, v přední místnosti jsou na stropu jednoduchá štuková zrcadla. V levém traktu jsou v přední části plackové klenby, ve středu je vloženo schodiště a vzadu je prostor s valenou klenbou. Prostory v patře jsou převážně plochostropé. Dvůr původně přiléhal k hradbám, dnes je na jejich místě novodobá ohradní zeď.

3380

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.