Kontakt

Měšťanský dům č. r. 3333
náměstí T. G. Masaryka č. or. 2, č. p. 2, č. or. 3, č. p. 3
č. parcely 130, 131 st., k. ú. Nový Jičín

Dva dvoupatrové domy v řadové zástavbě jihozápadní strany náměstí jsou dispozičně spojené v jeden celek úpravou z přelomu 20. a 30. let 20. století.
Dům č. p. 2 renesančního původu má pozdně barokní fasádu v přízemí otevřenou dvěma půlkruhovými arkádami podloubí. Patra sepnutá vysokým pilastrovým řádem, nesoucím zalamované římsové kladí, jsou pravidelně rytmizována čtyřmi okenními osami. V detailním tvarosloví jsou okna doplněna šambránami s uchy a středním klenákem horního překladu, nadokenní římsy jsou zprohýbané, parapety prvého patra obdélné s vpadlým polem. Kladí a suprafenestry obou pater doplňuje stylizovaný vegetabilní dekor. Podloubí je zaklenuto valeně s trojúhelnými výsečemi. Po radikální přestavbě z r. 1930 z původního objektu zachována pouze část obvodového zdiva a veleně zaklenuté sklepy. Stavební vývoj domu je po této přestavbě obtížně zjistitelný, patrná je především renesanční a pozdně barokní etapa po velkých požárech města ve 3. čtvrtině 18. století. Uměřený rozvrh fasády a její dekor čerpá z klasicizujících tendencí konce 18. století.
Dům č. p. 3 renesančního původu má již klasicistně cítěnou tříosou fasádu v přízemí prolomenou dvěma půlkruhovými arkádami podloubí. Patra jsou sepnuta vysokým pilastrovým řádem, střední pilastry jsou zdvojené. Kompozitní hlavice nesou zalamované vysoké kladí. V detailním tvarosloví jsou okna doplněna šambránami s uchy a pravoúhle se zalamujícím horním překladem se závěrovým klenákem. Přímé podokenní římsy jsou u oken prvého patra doprovázeny parapety s náznakem rollwerků, zprohýbané nadokenní římsy prvého patra se štukovým vegetabilním dekoram. Oblouky arkád lemují profilované šambrány s klenákem. Podloubí je zaklenuto valeně s trojúhelnými výsečemi. Interiéry jsou důsledně plochostropé, radikálně přestavěné r. 1930. Z renesanční stavební etapy zachována pouze část obvodového zdiva a sklepní prostory a pravděpodobně klenba podloubí. Fasáda domu byla do požárů města ve 3. čtvrtině 18. století opatřena raně barokním volutovým štítem ze 17. století. Radikální přestavba z přelomu 20. a 30. let 20. století ponechala z objektu v podstatě pouze klasicistní průčelí z konce 18. století, podloubí a suterén, dispozice a interiéry domu jsou novostavbou.

3333

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.