Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3334
náměstí T. G. Masaryka č. or. 4, č. p. 4, č. or. 5, č. p. 5
(Úzká č. or. 17, č. p. 5)
č. parcely 128, 129 st., k. ú. Nový Jičín – Město

3334

Jedná se o původně dva renesanční domy v řadové zástavbě jihozápadní strany náměstí sjednocené velkorysou úpravou z poslední čtvrtiny 18. století. Vnitřní dispozice pochází z konce 30. let 20. století. Průčelí o třech nadzemních podlažích se v přízemí do prostoru náměstí otevírá třemi arkádami podloubí s maskaronovými klenáky. Osmiosá patra jsou sepnuta vysokým pilastrovým řádem, kompozitní hlavice nesou zalamované římsové kládí. Přízemí je členěno pásovou bosáží zalamovanou do klenáků, od pater je odděluje kordonová římsa. Okna prvního patra s průběžnou podokenní římsou jsou opatřena pravoúhlými šambránami s uchy a dvakrát zalomenou nadokenní římsou. V detailním tvarosloví je fasáda doplněna dalším štukovým dekorem, vesměs z 2. poloviny 19. století a počátku 20. století. Valeně zklenuté podloubí je na hranici domů zpevněno stlačeným pasem, klenba je prostoupena trojúhelnými výsečemi bez hřebínků. Historická dispozice domů byla především koncem 30. let 20. století radikálně upravena. Z hloubkových dvoutraktů renesančního původu zůstaly zachovány jen dvě valeně zaklenuté prostory – z toho 1 místnost se čtyřmi dvojicemi styčných výsečí s hřebínky. První a druhé patro je plochostropé. Obchodní partner v přízemí s velkorysou úpravou velkoplošných výkladců s travertinovým obkladem.
Právovárečné domy na náměstí jsou renesančního původu, z pozdějších úprav je zřetelná především klasicistní přestavba po velkých požárech města ve 3. čtvrtině 18. století. Objekty byly výrazněji adaptovány v letech 1882, 1887, 1926 a 1939. Fasáda byla mimo tyto úpravy doplněna ještě roku 1912.
Památková ochrana se vztahuje i na přízemní dvorní objekty přístupné z Úzké ulice. Ve dvorním průčelí č. p. 5 (Úzká č. or. 17) je osazeno ostění drobně profilovaného renesančního portálu doplněné klasicistním překladem s uchy a lichoběžníkovým závěrovým klenákem. Stáří dvorních objektů je nejisté, renesanční portál je možno datovat do poloviny 16. století, avšak jeho umístění je zřejmě druhotné.

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.