Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3374 (cechovní dům soukeníků)
Žerotínova ulice č. or. 12, č. p. 62
č. parcely 10 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Řadový jednopatrový dům z poloviny 17. století, v podstatě ještě renesančně cítěná raně barokní stavba s klasicistním průčelím a patrem přistavěným roku 1805. Tříosé průčelí horizontálně člení kordonová římsa, v přízemí je pásová bosáž, ve střední ose přízemí je pravoúhlý klasicistní portál s neprofilovaným kamenným ostěním. Nad portálem je půlkruhová nika s malovanou výzdobou (cechovní značkou soukeníků a letopočtem 1805 ve věnci, který přidržují lvi štítonoši, u nohou lvů leží beránci, po stranách značky jsou monogramy členů cechu). Plochu patra rytmizují lisénové rámce, v nichž jsou vložena pravoúhlá okna s plochými šambránami, parapetními římsami a geometrickými parapetními výplněmi. Střední osa plasticky předstupuje před linii fasády a vytváří mělký rizalit. Dům má valbovou střechu s hřebenem kolmým k průčelí, nad střední osou je zděný vikýř se stříškou zakončenou makovicí. V interiéru se téměř intaktně dochovala původní dispozice. V pravé části domu je síň (mázhaus) klenutá dvěma poli křížových kleneb s hřebínky, vzadu v síni je schodiště do patra, za ním je tunelová chodba na dvůr. Ve střední části hloubkové osy domu vedle schodiště je valeně zaklenutý prostor s lunetami s hřebínky, v levé části byly původně přední a zadní komora. Přední komora je druhotně přepažená, v zadní komoře je necková klenba s výsečemi s hřebínky. Zachoval se zde zazděný kamenný překlad portálu s cechovním znamením soukeníků a letopočtem 1651. V patře jsou trámové záklopové stropy, dnes překryté novodobými podhledy.

3374

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.