Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3347
náměstí T. G. Masaryka č. or. 25, č. p. 41
(Žerotínova č. or. 9, č. p. 41)
č. parcely 25 st., k. ú. Nový Jičín – Město

V jádru renesanční právovárečný dům situovaný v řadové zástavbě jihovýchodní strany náměstí. Novorenesanční pravidelně petiosé dvoupatrové průčelí se do náměstí otevírá dvěma arkádami podloubí nesenými hranolovými pilíři. Fasáda je horizontálně členěna římsami a pásovou bosáží pater, průčelí ukončuje profilovaná vyložená konzolová římsa. Okna v šambránách s průběžnými podokenními římsami jsou doplněna v prvním patře segmentovým frontonem, ve 2. patře přímou nadokenní římsou. Podloubí zaklenuté valeně je prostoupeno jedním párem styčných výsečí a obkročnými lunetami. Přízemí hloubkového dvoutraktu s čitelnou renesanční dispozicí je zaklenuto jednou neckovou klenbou s koutovými a postranními výsečemi. Líc klenby je opatřen oválným protáhlým štukovým rámem s rozetou a hřebínky. První patro je dispoziční obdobou přízemí, jedna místnost s neckovou klenbou s trojúhelnými a koutovými výsečemi ve středu se štukovým rámem složitého prolamovaného obrysu a s písmeny „IHS“.
Renesanční stavba pochází z doby kolem roku 1600. Barokní úpravy dokumentují neckové klenby. Objekt významněji upravován r. 1892, kdy dostal novou pseudorenesanční fasádu. Dílčí stavební úpravy ve 2. polovině 20. století.

Při Žerotínově ulici (č. or. 9) stojí dvoupatrové dvoukřídlé stavení. Eklektická fasáda je pravidelně tříosá a ustupuje z líce uliční čáry.

3347

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.