Kontakt

Komplex budov státní správy č. r. 8-10303 (ÚSKP)
(dříve objekt krajského soudu a okresního hejtmanství),
Divadelní ulice, č. or. 1, č. p. 139, Tyršova ulice, č. or. 7, č. p. 879)
č. parcely 456/1, 491 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Několikakřídlý rozsáhlý komplex vesměs dvoupatrových novorenesančních budov, které byly součástí většího urbanistického celku za prostorem zrušených městských hradeb. Návrh urbanistické koncepce vídeňského architekta Otto Thienemanna vycházel z vídeňské Okružní třídy, ale byl realizován jen v této jihovýchodní části města. Vzor pro reprezentativní monumentálnost veřejných staveb, kterými měla být novojičínská třída zaplněna, poskytl sám Thienemann projektem krajského soudu z r. 1879. Novorenesanční důsledně tektonizovaný plášť stavby byl doplněn náročnými interiéry schodišťového prostoru, vstupní haly i dalších místností, zčásti vyzdobených malbami J. a E. Weitha.
Budova okresního hejtmanství byla přistavěna r. 1888 k již existujícímu Thienemannovu objektu. C.K. vrchní inženýr Skalda se zcela přizpůsobil tektonice pláště krajského soudu a členil fasády obdobným schématem – rustika soklu, patra oddělená kordonovými římsami a završená profilovanou konzolovou římsou. Okna v šambránách jsou doplněna trojúhelnými frontony a přímými nadokenními římsami, nároží jsou vizuálně zpevněna armováním. V přibližném středu dispozice je vloženo pilířové schodiště. Objekty byly utilitárními zásahy ve 2. polovině 20. století upraveny. Nevhodné zásahy se projevily zjednodušením fasád a výměnou oken, úpravami interiérů a důsledným nahrazením původních okenních a dveřních výplní.

divadelní

Objekt v památkovém katalogu NPÚ

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu