Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3336
náměstí T. G. Masaryka č. or. 7, č. p. 7
(Úzká č. or. 13, č. p. 2012)
č. parcely 126/1, 126/2 st., k. ú. Nový Jičín – Město

V jádru renesanční dům s pozdně empírovou fasádou situovaný v řadové zástavbě jihozápadní fronty náměstí. Jednopatrový objekt s druhým atikovým patrem a podloubím ná tříosou fasádu a dva oblouky podloubí. Dva pilíře půlkruhových arkád jsou zpevněny neomítanými sešikmenými opěráky z pískovcových kvádrů. Průčelí je horizontálně členěno kordonovou průběžnou podokenní a korunní římsou s kladím, na kterém je nasazená nízká atika. Okna prvého patra s přímou nadokenní římsou jsou doplněna šířkově předimenzovanou plochou šambránou, okna druhého patra podokenními římsami v profilované pravoúhlé šambráně. Podloubí je klenuto valeně s hřebínkovými výsečemi. Lunety jsou založeny na pískovcových profilovaných římsách, pod nimiž jsou na domovní straně tři pískovcové štítky dělené do šesti polí. Nad prvním štítkem je datace 1583, ve druhém štítku jsou v prvním poli písmena PS, ve čtvrtém poli BM. Levá prostora (síň) při podloubí má velkorysou renesanční úpravu. Komora vpravo je klenutá třemi poli křízové hřebínkové klenby. Zmíněný mázhaus je zaklenut neckovou klenbou s koutovými, styčnými a postranními výsečemi. Líc klenby je opatřen hřebínky a svorničky s reliéfními rozetami. V patkách hran lunet jsou pískovcové římsičky. Úzká chodba na dvůr je klenutá segmentem. První patro je plochostropé, jedna místnost s trámovým záklopovým stropem. V objektu se zachovala část hodnotné interiérové výbavy z 18. století (dřevěná balustráda se složitě profilovanými kuželkami a šišticemi), pozornost si zaslouží raně renesanční portál v mezipatře, vstupní pískovcové portály v přízemí (renesanční a klasicistní) apod. Právovárečný dům byl postaven na starších základech r. 1583 bohatým řezníkem Paulem Schindlerem. Zadní dvorní trakt byl upraven barokně. Stavební obnova proběhla ve 4. čtvrtině 18. století. Pozdně empirové průčelí pochází z let 1840-60. Dílčí zásahy ve 2. polovině 20. stol.
Na zadním konci parcely stojí při Úzké ulici jednopatrový objekt (Úzká č. or. 13, č. p. 2001). Čtyřosé průčelí má excentricky situovaný vstup, průběžná chodba je klenuta sledem pruských placek na pasech. Empírová novostavba z přelomu 2. a 3. čtvrtiny 19. století je neobydlená a značně zchátralá, stavba vykazuje závažné stavebně-technické a statické závady, omítka v přízemí je opadaná v souvislé ploše.

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.

3335