Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3339
náměstí T. G. Masaryka č. or. 12, č. p. 17
(Resslova č. or. 5, č. p. 17)
č. parcely 116 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Dvoupatrový původně renesanční objekt je situován ve středu severozápadní strany náměstí. Dům v řadové zástavbě má novobarokně doplněnou pětiosou fasádu, která se v přízemí otevírá dvěma arkádami podloubí. Levý, značně široký, oblouk se stlačeným záklenkem, pravá půlkruhová arkáda je užší. Hranolové políře mají směrm do náměstí obnažené kvádříkové zdivo ukončené jednoduchou římsou. Základní rozvrh a členění fasády je pozdně barokního původu, eklektické a novobarokní úpravy obohatily průčelí pouze dílčím způsobem. Fasáda je horizontálně členěná kordonovou a průběžnou podokenní římsou. Korunní římsa je vyložená a nesená čtyřmi konzolami. Střed průčelí je zvýrazněn střední okenní osou a volutovým štítem složitě vykrajovaného obrysu s reliéfem jelena. Okna v šambránách jsou doplněna zprohýbanými nadokenními římsami. Průčelí obohacuje řada štukových a tvaroslovných detailů. Valená klenba podloubí s trojúhelnými výsečemi byla zcela obnovena v 80. letech 20. století. Excentricky situovaný vstup s vysokým půlkruhově zaklenutým portálem. Dvoudílné dřevěné dveře jsou přizdobeny secesizujícím detailem. Stěny a strop plochostropého vestibulu jsou upraveny bohatým ekletickým štukovým členěním. Prostory v přední části domu jsou převážně plochostropé. Místnosti dvorního traktu zaklenuty valenou neckovou a klášterní klenbou, prostoupenou dokola pětibokými výsečemi. V prvním patře zůstal zachován úsek stlačeně valené klenby, jinak je dispozice důsledně plochostropá, radikálně upravená ve 2. polovině 80. let 20. století. Právovárečný dům renesančního původu s gotickými sklepy byl upravený barokně a v poslední čtvrtině 18. století. Stavební zásahy v 19. a počátkem 20. století se v několika etapách věnovaly úpravě dispozice (schodiště, světlík, organizace vnitřních prostor aj.) a novobarokně obohatily průčelí. Necitlivá stavební obnova interiérů ve 2. polovině 80. let zbavila objekt v prvním a druhém patře takřka všech autentických detailů a doplňků interiéru.
Na zadním konci parcely stojí při Resslově ulici patrové stavení se čtyřosou, novodobě upravenou fasádou. Středem objektu probíhá segmentem klenutá chodba, zbývající prostory jsou plochostropé.

3339

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.