Kontakt

Trojice domů č. r. 8-3363
Kostelní ulice č. or. 41, č. p. 69
č. parcely 98/2 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Kostelní ulice č. p. 193,
č. parcely 98/1 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Sokolovská ulice č. or. 30, č. p. 69
č. parcely 223 st., k. ú. Nový Jičín – Dolní předměstí

Objekt se skládá ze tří částí – z domu č. p. 69/41, k jehož zadní štítové stěně přiléhá dům č. p. 193, na který kolmo navazuje nejmladší, ve svahu založený dům č. p. 69/30 (Sokolovská ulice).
Nejstarší dům (č. or. 41/69) byl vybudován na místě starší, zřejmě ještě dřevěné stavby po požáru Kostelní ulice v roce 1643 a na sklonku 18. století byl klasicistně přestavěn. Stojí na úzké, hloboukové gotické parcele, je nárožní, dvoupodlažní, krytý sedlovou střechou s hřebenem kolmým k průčelí. Štítové průčelí obrácené do Kostelní ulice je dvouosé, v přízemí původně bylo pouze okno, v 90. letech zde byl nově vytvořen pravoúhlý vchod a po stranách proražena dvojice oken. Průčelí završuje klasicistní štít se segmentovou římsou ve vrcholu, tvarově odvozený z barokních volutových štítů. Okapová strana domu má hladkou fasádu s šesti ne zcela symetricky rozmístěnými okny v patře, v přízemí jsou ve střední části tři klasicistní vchody s dřevěnými zárubněmi a původními dveřmi.
Hlavní vchod je převýšen a má segmentový záklenek, ústí přímo na podestu schodiště do patra. Boční vchody jsou nízké a pravoúhlé, komunikačně důležitý je levý z nich, který ústí do síňky, jež navazuje na chodbu procházející hloubkovou osou domu. V pravé části fasády byly v 90. letech nově vytvořeny dva vjezdy do garáží s vraty tvarově přizpůsobenými klasicistním dveřím. Dispozice interiéru je výsledkem složitého stavebního vývoje objektu. V přední části domu, při štítovém průčelí, jsou za sebou dvě větší místnosti, ve střední části domu je nástup na schodiště, vlevo od něho již zmíněná síňka, která ústí kolmo do podélné chodby, procházející střední a zadní částí domu. Zepředu přiléhaly k chodbě těsné komůrky, dnes pře stavěné na garáže, v zadní části jsou dvě větší místnosti. Všechny prostory jsou zaklenuty valeně, ve větších místnostech jsou lunety, někdy doplněné hřebínky. Patro, upravené zřejmě na konci 18. století, je plochostropé.
Druhý objekt (dům č. p. 193) pochází z druhé poloviny 19. století, byl vybudován patrně na místě hospodářských budov při domu č. or. 41/69. Je dvoupodlažní, průčelí je tříosé, horizontálně členěné kordonovou římsou, jednotlivé osy oddělují lizénové rámce. V přízemí jsou zbytky pásové bosáže. V krajní pravé ose je pravoúhlý portál se segmentovým nadsvětlíkem s bohatým pseudobarokním rámováním, v levé části byly původně okna, v krajní ose jsou dnes dva vjezdy do garáží. V patře jsou okna s plochými šambránami. Interiér je plochostropý, pouze ve vstupní chodbě je placková klenba a schodiště do patra.
Třetí objekt (dům č. or. 30/69) byl vybudován ve svahu hradebního pásma v roce 1842. Z Kostelní ulice se jeví jako dvoupodlažní. Průčelí má sedm asymetricky rozmístěných okenních os, fasáda je hladká, ve třetí ose zprava je pravoúhlý portál s nadsvětlíkem, rámovaný pilastry nesoucími kladí. Interiér je plochostropý, v domu je monumentální tříramenné pilířové schodiště s podestami.

3363

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.