Kontakt

Kostel Nanebevzetí Panny Marie č. r. 13097/8-3362
Kostelní ulice
č. parcely 17/1, 17/2 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Mohutný hranolový blok architektury kostela s věží v západním průčelí, svázanou se zdivem kostela /viz věž/. Barokní trojlodní orientovaný podélný kostel s půlkruhovým závěrem presbyteria, vybudovaný jezuity v letech 1732 – 1740 na míste staršího gotického kostela. Stavba má téměř dokonale obdelný půdorys, z její monumentální, ale statické hranolové hmoty vystupuje pouze půlkruhový závěr presbyteria. Kněžiště, stejně široké jako hlavní loď, na exteriéru zcela překrývají sakristie s oratořemi v patrech, které jsou šiřkově i výškově shodné s bočními loděmi. Před západním průčelím kostela stojí renesanční hranovlová věž z konce 16. století. Fasády kostela rytmizují lizénové rámce, v nichž jsou vložena okna s půlkruhovými záklenky ve dvou řadách nad sebou. Okna rámují ploché šambrány s klenáky a uchy. Hlavní vchod do kostela s pravoúhlým kamenným portálem je v průjezdu renesanční věže, další boční vchody jsou po stranách v průčelí, jiná dvojice vchodů ústí ze stran do bočních lodí a posledními dvěma pravoúhlými portály se vstupuje do sakristií. Interiér kostela vytváří monumentální celistvý trojlodní prostor s širokou hlavní lodí, klenutou valenou klenbou s výsečemi, k níž ze stran přiléhají nižší boční lodě s emporami v patře, zaklennuté plackami na pasech. V plackách jsou výseče, které vytvářejí hvězdicové klenební vzorce, v jejichž vrcholech jsou štuková zrcadla. Mezi hlavní a bočními loděmi jsou polířové arkády s půlkruhovými archivoltami, nad nimi jsou balustrové poprsně empor. Pilíře arkád v hlavní lodi flankují svazkové, konvexně vypnuté pilastry s kompozitními hlavicemi, které podpírají úseky kladí pod výběhy výsečí klenby. V západní části hlavní lodi je zděná kruchta s balustrovou kon vexkonkávně zprohýbanou poprsní, v podkruchtí je valená klenba se styčenými výsečemi. Presbyterium, od hlavní lodi oddělené širokou arkádou vítězného oblouku, je zaklenuto valenou klenbou, v závěrové části kněžiště je koncha s výsečemi.

Renesanční hranolová věž, vybudovaná při farním kostele na náklady města v roce 1587, tj. v době, kdy ve městě nebyla katolická dochovní správa a ve farním kostele se scházelo německé obyvatelstvo luteránského vyznání. Věž přiléhá k západnímu průčelí kostela, v přízemí je průjezd s lomenými portály s masívním kamenným ostěním. Ve vrcholu jižního portálu je štítek s merkou novojického purkmistra Thomase Heinricha (TH) a letopočet stavby – „1587“, ve vrcholu severního portálu je lví hlava, nad portálem je deska s dnes špatně čitelným nápisem, ve kterém se hovoří o dostavbě arkádového ochozu v roce 1618. V průjezdu je výklenek kaple a pravoúhlý portál kostela, datovaný v klenku: „A 1732“. Hmotu věže člení štěrbinová okna, v nejvyšším patře jsou okna zvonice s půlkruhovými záklenky, nad nimi jsou ciferníky hodin. V podstřeší je trojice s půlkruhovými záklenky, nad nimi jsou ciferníky hodin. V podstřeší je trojosý arkádový ochoz s balustrovou poprsní. Věž završuje cibulová báň s lucernou.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.