Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3343 tzv. Stará pošta
náměstí T. G. Masaryka č. or. 20, č. p. 32
č. parcely 101 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Dvoupatrový renesanční dům v řadové zástavbě severovýchodní fronty náměstí. Objekt s dvoupodlažními arkádovými lodžiemi v prvním a druhém patře představuje zcela ojedinělý příklad vyspělé renesanční architektury v měšťanském prostředí českých zemí. Průčelí orientované na jihozápad vystupuje do náměstí o hloubku lodžie. Podloubí je otevřeno dvěma poměrně úzkými oblouky, jejichž stlačené záklenky jsou neseny masivním zdivem s mírným scarpem. Obě lodžie o 3 x 1 půlkruhové arkádě jsou nesené toskánskými sloupky s entazí. Lodžie jsou doplněny pískovcovou balustrádou, kuželky mají typickou renesanční profilaci. Fasádu ukončuje nízká atika s profilovanou průběžnou korunní římsou. Obě lodžie jsou zaklenuty třemi křížovými hřebínkovými klenbami. Podloubí je opatřeno valenou klenbou s trojúhelnými hřebínkovými výsečemi.

Hlavní vstup do objektu má zachovány dva překlady složité renesanční profilace. V přízemí hloubkového dvoutraktu se uplatňují zejména plně valené klenby s hřebínkovými výsečemi, valené klenby a placka s krátkým úsekem segmentové valené klenby. Původní vřetenové dvouramenné schodiště bylo nahrazeno v 70. letech 20. století dvouramenným schodiště s kovaným zábradlím. Ve středu dispozice prvého patra se uplatňují především valené klenby s výsečemi, bývalá černá kuchyně se zachovanou křížovou hřebínkovou klenbou. Část prostor se záklopovými stropy. Druhé patro dříve se záklopovými stropy je nyní důsledně plochostropé. Krov využit podkrovní vestavbou z konce 70. let 20. století. Objekt je plně podsklepen, valené klenby z části snad pozdně gotické, renesanční a barokní.

Dům nechal vystavět v 60. letech 16. století purkmistr Ondřej Řepa (stavba se datuje letopočtem 1563, který nesl nedochovaný portál). Zřejmý podíl italských stavitelů vedl některé badatele k pokusu určit jejich původní působiště (severoitalská oblast Como). Stavba se zachovala v podstatě v intaktním stavu, druhotné jsou masivní úzké arkády podloubí předstupující do náměstí.
Rekonstrukce z konce 70. let 20. století rehabilitovala objekt a v podkroví zřídila kancelářské prostory.

stará pošta

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.