Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3361
ulice 5. května č. or. 2, č. p. 25
č. parcely 108 st., k. ú. Nový Jičín – Město
(Jungmannova ulice č. or. 1, č. p. 25
č. parcely 108 st., k. ú. Nový Jičín – Město)

Nárožní jednopatrový dům, v jádru renesanční z konce 16. století, přestavěný klasicistně na přelomu 18. a 19. století. Novorenesanční fasáda a půdní polopatro pochází z 80. let 19. století. Průčelí domu je tříosé (resp. čtyřosé – jedna z os je lichá), horizontálně členěné průběžnou parapetní římsou. V přízemí jsou dvě arkády podloubí s bosovanými archivoltami, levá arkáda je znatelně užší, při krajním pilíři vpravo je neodstupněný opěrák. Pravoúhlá okna v patře rámují pilastry s konzolovými hlavicemi, podepírající kladí, na které dosedají po stranách segmentové frontony, ve středu rozeklaný fronton s čučkem. Fasádu ukončuje kladí, do jehož plochy jsou vložena podélná půdní okénka a ovocné girlandy. Korunní římsa je podložena zubořezem. Boční průčelí má zjednodušené architektonické členění, nad Jungmannovou ulicí je mezi č. p. 26 a 25 rozepjat pampouch. V interiéru se dochovala původní renesanční dispozice, částečně narušená klasicistními úpravami. Podloubí je zaklenuto valeně. Vlevo je vchod s empírovými dveřmi, ústící do vstupní síně s renesanční valenou klenbou s výsečemi, v zadní části síně je vloženo klasicistní pilířové schodiště s plackovými klenbami. Za schodištěm je úzká tunelová chodba na dvůr se stlačenou valenou klenbou. V pravé části dispozice jsou při podloubí prostory obchodu s klenbami překrytými novodobými stropními podhledy (vepředu segmentové valené klenby do traverz, vzadu vpravo pár placek, vzadu vlevo valená klenba s párem styčných lunet). Zadní komora, původně snad s trámovým stropem, je dnes plochostropá. V polopatře se v levé části dispozice nad chodbou dochovala nízká komora s valenou klenbou, ostatní prostory jsou plochostropé. K hlavní budově přiléhá v dvorním traktu vpravo dvouosé třípodlažní spojovací křídlo (novostavba z roku 1874), na které navazuje dvoukřídlý dům s okoseným nárožím a hlavním vstupem z Jungmannovy ulice (Jungmannova ulice, č. or. 1). Tento dům pochází z 2. poloviny 19. století, ale na místě jeho východního křídla (Kostelní ulice) stál zděný objekt již před rokem 1833.

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.