Kontakt

Měšťanský dům č. or. 25
Kostelní č. or. 25, č. p. 77
č. parcely 90 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Jednopatrový dům renesančního původu v řadové zástavbě je štítovou stranou orientován do ulice. Původně tříosá fasáda horizontálně členěná pískovcovým soklem a profilovanou korunní římsou byla završena volutovým štítem s trojúhelným nástavcem. V přibližném středu přízemí byl jednoduchý pískovcový portál, po jeho stranách výkladce s kovovými roletami z počátku 20. století. Okna prvního patra byla dříve opatřena profilovanou půlkruhově vypjatou nadokenní římsou, v nadpraží byl štukový motiv mušle, střední slepé okno mělo půlkruhový záklenek. Současná, zcela nezajímavá, úprava průčelí pochází z utilitární obnovy v 60. letech 20. století. Fasáda je členěna pouze omítaným soklem a zjednodušenou korunní římsou. Trojúhelný štít je nový, dveřní a okenní výplně byly vyměněny. Hloubkový dvoutrakt v přízemí především s valenými klenbami s výsečemi a plackami. Patro vesměs plochostropé. Objekt s částečně zachovanou renesanční dispozicí byl upravován v poslední třetině 18. a v 1. polovině 19. století. Z pozdějších zásahů se na architektonickém výrazu uplatňuje především nevhodná stavební obnova ze 60. let 20. století, která necitlivě zjednodušila průčelí.

25

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.