Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3368
Dobrovského ulice č. or. 1, č. p. 35
č. parcely 19 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Nárožní dvoupodlažní dům s půdním polopatrem je v jádru renesanční stavbou z poslední třetiny 16. století, přestavěná klasicistně na konci 18. století. Pseudorenesanční úprava fasády a půdní polopatro pochází z 80. let 19. století. Dílčí úpravy v interiéru byly provedeny v 2. polovině 20. století.
Ve dvoře při domě stojí městská šatlava  vybudovaná patrně na přelomu 18. a 19. století. Průčelí domu je pětiosé, horizontálně členěné kordonovou a průběžnou parapetní římsou. V přízemí je pásová bosáž a dvojice arkád podloubí. V patře jsou pravoúhlá okna rámovaná pilastry s římsovými hlavicemi, podpírajícími volutové konzoly pod segmentovými frontony. V ploše půdního polopatra jsou oválná okénka, vložená do meandrového vlysu pod korunní konzolovou římsou.
Obdobně je členěna i boční šestiosá fasáda do ulice K Šatlavě. Mezi domy č. p. 34 a 35 jsou rozepjaty tři prampouchy. V podloubí je valená klenba s výsečemi, ve střední ose podloubí je pravoúhlý profilovaný renesanční portál s kolčím štítkem s měšťanskou merkou novojičínského purkmistra Thomase Heinricha v nadpraží (purkmistrem byl v letech 1586, 1592, 1596). Portál ústí do síně, dnes přepažené, z níž vede schodiště do patra a za ním je tunelová chodba na dvůr. V pravé části dispozice jsou dvě místnosti s valenou klenbou se styčnými lunetami, v levé části jsou menší, valeně klenuté prostory a zadní komora s raně barokní klášterní klenbou s výsečemi a štukovým zrcadlem. Dvouramenné kamenné schodiště je osvětleno střešním světlíkem. Ústí do monumentální dvoulodní síně, zaklenuté osmi poli placek na pasech, nesených středními pilíři. Místnosti patra jsou plochostropé. Pod domem jsou rozsáhlé, zčásti gotické sklepy.
Objekt ve dvoře, sloužící v minulosti jako šatlava, má téměř čtvercový půdorys, je dvoupodlažní, krytý stanovou střechou. Hladká fasáda je členěna římsami a asymetricky rozmístěnými okénky v plochém rámování. Při severní straně je novodobé vnější schodiště do plochostropého patra, v přízemí je na západní straně pravoúhlý vchod s kamenným ostěním. Interiér přízemí je zaklenut dvěma poli placek na pasech.

3368

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.