Kontakt

Měšťanský dům č. r. 10509 (ÚSKP)
K nemocnici č. or. 26, č. p. 172
č. parcely 428 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Jednopatrový v jádru ještě renesanční dům je situován v řadové zástavbě západní uliční fronty. Vstupní průčelí je horizontálně členěno soklem, zbytky pásové bosáže přízemí, kordonovou římsou, římsovým kladím oddělujícím půdní polopatro a profilovanou korunní římsou. Nepravidelně členěné přízemí se dvěma pravoúhlými vstupy a jedním oknem. Patro je rytmizováno třemi okenními osami v jednoduchých šambránách a dvojicemi přízedních pilastrů s římsovou hlavicí. V půdním polopatře jsou v rytmu okenních os vloženy dvojice obdélných okének rámovaných společnou profilovanou lištou. V hloubkovém dvoutraktu renesančního původu se uplatňuje valená klenba se styčnými výsečemi, olištovaná pruská placka se štukovým zrcadlem a valená segmentová klenba zpevněná pasy. Velká nádvorní místnost byla opatřena trámovým záklopovým stropem.
Patro je plochostropé, sklepní prostory jsou zaklenuty valenou cihelnou klenbou. Původně přízemní renesanční objekt byl později upravován. Ze stavebních zásahů je patrná zejména etapa ze 40. let 19. stol., která nadstavěla patro, překlenula část přízemí a upravila fasádu. Na počátku 20. stol. proběhly dílčí stavební zásahy.

10509

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.