Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3350
náměstí T. G. Masaryka č. or. 29, č. p. 45
(Žerotínova č. or. 1, č. p. 45)
č. parcely 29/1 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Rozsáhlý dvoupatrový objekt v nárožní poloze ukončuje řadovou zástavbu jihovýchodní strany náměstí. Hlavní šestiosé průčelí je obráceno do náměstí, v přízemí se otevírá třemi oblouky valeně klenutého podloubí. První a druhé patro je sepnuto vysokým pilastrovým řádem založeným na průběžné podokenní římse.
Kompozitní hlavice nesou kladí profilované korunní římsy. Okna opatřená šambránami s uchy a středním závěrovým klenákem jsou v prvním patře doplněna půlkruhově vypjatou nadokenní římsou. Boční dlouhé průčelí do ulice 28. října se rozpadá do 3 dílů, nestejné výšky a různého členění okenními osami.
Jednoduchá úprava této fasády je dána především okenními otvory a dvěma oblouky podloubí v přízemí. Klenba podloubí je prostoupena třemi páry styčných lunet. Hlavní vstup do objektu půlkruhovým renesančním portálem s římskami v patách archivolty členěné obdélnými plochými bosami s kruhovými terčíky (zčásti porušeno). Střední chodba byla původně klenuta valeně s trojúhelnými styčnými výsečemi (nyní klenba z větší části odstraněná). Další prostory přízemí jsou vesměs klenuté valeně, zčásti se styčnými výsečemi. Dům vznikl patrně až po třicetileté válce, pravděpodobně spojením dvou starších objektů, ze kterých se zachoval vstupní portál. Klenby jsou však z větší části raně barokní.
Raně klasicistní fasáda z poslední čtvrtiny 18. století byla koncem 19. století eklekticky upravena. R. 1906 byl dům v zadních traktech adaptován. Úpravami ze 70. let 20. století bylo zčásti využito podkroví.

Při Žerotínově ulici (č. or. 1) je situován objekt barokního původu, má plochostropou dispozici přízemí se síní, z níž vystupuje přímé schodiště do plochostropého patra.

3350

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.