Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3364
Kostelní ulice č. or. 39, č. p. 70
č. parcely 97 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Jednopatrový dům v řadové zástavbě boční ulice. Průčelí s posecesní úpravou dvouosé, resp. v patře tříosé, horizontálně členěné soklem, kordonovou a korunní profilovanou římsou. První patro se středním slepým oknem je doplněno plochými vesměs lineárně cítěnými štukami. V přízemí je prolomen vstup s výkladcem (na levé straně), na pravo široká třídílná vrata. Dispozice objektu je řešena jako hloubkový dvoutrakt, druhotná plochostropá dvorní křídla pocházejí z 1. čtvrtiny 20. století. Přízemí je zaklenuto především valenými klenbami, resp. valeně s výsečemi a plackami. V bývalé síni se zachoval barokní pravoúhlý portál s uchy a kapkami, datovaný letopočtem 1713, s iniciálami „NM“. Patro je převážně plochostropé, s valeně klenutou prostorou s lunetami. Ve dvorním traktu se nachází velký fragment hradebního zdiva, snad část nedochované hradební věže s náznakem slepé niky. Barokní stavba, pravděpodobně z r. 1713 se starším renesančním jádrem, byla upravovaná v 1. polovině 19. století a v 1. čtvrtině 20. století.

3364

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.