Kontakt

Měšťanský dům č. r. 10584 (ÚSKP)
K nemocnici č. or. 18, č. p. 168
č. parcely 432 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Jednopatrový raně barokní dům se starším jádrem je situován v řadové zástavbě západní uliční fronty. Symetrické průčelí je v patře pětiosé, střed fasády je zvýrazněn mělkým rizalitem, v patře s pásovou bosáží, který vrcholí střešním vikýřem s trojúhelným profilovaným frontonem, v jeho středu jsou štuková písmena „F.M.“ (Fr. Mech). Průčelí je horizontálně členěno omítaným soklem, profilovanou kordonovou a korunní římsou. Ve středu přízemí je prolomen pravoúhlý portál s jednoduchým pískovcovým ostěním. Po jeho stranách jsou oválné štukové medailony vyplněné malbami s námětem sv. Floriána a Ukřižovaného Krista. Oba obrazy jsou ve velmi špatném stavu. Přízemí doplňují dva novodobé obdélné výkladce v dřevěném rámu (z r. 1995). Obdélná okna prvého patra jsou opatřena šambránou a profilovanou podokenní římsou. V dispozici přízemí je čitelný původní hloubkový dvoutrakt, nyní s předělenou síní a četnými pozdějšími úpravami. Vodorovné konstrukce byly řešeny zejména valenými klenbami s trojúhelnými nebo styčnými výsečemi, olištovanými plackami s oválnými zrcadly a trámovým záklopovým stropem. V převážně plochostropém patře se uplatňují ve střední části plackové a valené klenby. V objektu se do 90. let 20. stol. zachovala část hodnotné interiérové výbavy – pozdně barokní dveřní výplně s kováním, zámky a závěsy, empírové dveře s mosaznými kličkami a zámky apod. Raně barokní dům (pravděpodobně z r. 1679) se starším jádrem a radikální úpravou ve 30. letech 19. stol., kdy patřil Františku Mechovi, který se významně zasloužil o obnovu poutního místa v tzv. Španělské kapli. Malby na průčelí z doby kolem r. 1733 jsou dílem místního umělce. Dílčí stavební úpravy v 1. a 2. polovině 20. století. Roku 1995 proběhla celková rekonstrukce objektu.

10584

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.