Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3338
náměstí T. G. Masaryka č. or. 9, č. p. 15
(Resslova č. or. 9, č. p. 15)
č. parcely 118 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Dvoupatrový objekt renesančního původu v řadové zástavbě severozápadní strany náměstí. Pravidelně pětiosá fasáda z 19. stol. je v přízemí otevřena dvěma půlkruhovými oblouky podloubí se závěrovým klenákem. Pásová bosáž přízemí se zalamuje do klenáků. Kordonová římsa odděluje první patro od druhého patra, původně atikového. Průčelí je ukončeno profilovanou korunní římsou. Okna prvého patra v profilované šambráně se svazkovým klenákem, frontony jsou neseny dvěma konzolami. Přímá podokenní římsa je profilovaná. Okna druhého patra v profilovaných šambránách s jednoduchým závěrovým klenákem. Nad okny druhého patra jsou v omítce vytažené slepé kruhové šambrány. Podloubí je zaklenuto valeně, styčné trojúhelné výseče byly původně opatřeny hřebínky. Bývalý mázhaus je záklenut dvěma poli valené klenby se styčnými výsečemi. Lunety jsou opatřeny štukovými hřebínkovými žebry a svorničky. Zbývající prostory přízemí i obou pater jsou plochostropé po radikální stavební úpravě ve 2. polovině 60. let 20. století. Původně právovárečný jednopatrový objekt pochází ze 2. poloviny 16. století, tuto renesanční etapu dokumentuje zachovaná část mázhausu s charakteristickou klenbou. Pozdější, zejména barokní a klasicistní úpravy znejasněny necitlivou adaptací ze 2. poloviny 60. let 20. století, kdy bylo klasicistní, eklekticky doplněna ve 2. polovině 19. století.

3338

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.