Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3351
Havlíčkova ulice č. or. 1, č. p. 9
č. parcely 124 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Nárožní jednopatrový dům hloubkové dispozice se sedlovou střechou s hřebenem kolmým k průčelí, v jádru renesanční stavba z konce 16. století, částečně klasicistně přestavěná na konci 18. století a upravovaná v průběhu 20. století.
Dům stojí při severozápadním rohu náměstí, podél jeho průčelí a jižní zdi vybíhají boční ulice. Nad úzkou ulicí Prokopa Diviše jsou mezi č. p. 8 a č. p. 9 rozepjaty tři prampouchy. Průčelí domu je tříosé, v přízemí je dvojice arkád podloubí. Fasáda je hladká, završená neprofilovanou korunní římsou, na kterou dosedá volutový štít s trojúhelným zakončením. Jižní boční fasáda je v přízemí pětiosá, v patře šestiosá. V interiéru se přes necitlivé stavební úpravy, provedené v 70. letech 20. století, náznakově zachoval původní dispoziční rozvrh.
Podloubí je zaklenuto valeně s dvěma poli styčných lunet s hřebínky. Odtud se novodobými dvoukřídlými dveřmi z hliníkových profilů vchází do zceleného prostoru, vzniklého propojením původní síně s valenou klenbou s pětibokými výsečemi s přilehlým plochostropým prostorem po pravé straně a prostorem vzadu. V levé části zadního traktu je valeně klenutá chodba na dvůr. Zbytky kleneb se dochovaly v mezipatře, ostatní prostory jsou plochostropé. Na indikační skice z roku 1833 je zakreslen menší zděný objekt, stojící v zadní části parcely, dnes je zde novostavba z 2. poloviny 20. století.

3351

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.