Kontakt

Měšťanský dům č. r. 3344
náměstí T. G. Masaryka č. or. 21, č. p. 33
(Kostelní č. or. 28, č. p. 33)
č. parcely 100/1, 100/2 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Jednoposchod’ový v jádru renesanční dům v řadové zástavbě severovýchodní fronty náměstí. Pětiosá klasicistní fasáda se slepým atikovým patrem se do náměstí otevírá dvěma oblouky podloubí. Střední pilíř je zpevněn opěrákem. Patra sepnutá vysokým pilastrovým řádem od přízemí odděluje plochá kordonová římsa. Kompozitní hlavice nesou kladí korunní profilované římsy. Okna s podokenními římsami v olištovaných šambranách s uchy jsou v prvním patře doplněna štukovou sponsovitou římsičkou, pod okny motiv mušle. Podloubí je zaklenuto valenou klenbou se styčnými a obkročnými trojúhelnými výsečemi s hřebínky. Přízemní zeď domu pod podloubím je na jižní (pravé) straně prolomena dvěma obdélnými otvory, které jsou opatřeny renesančním profilovaným pískovcovým ostěním s přímými profilovanými nadřímsami. Původní hloubkově dvoutraktová dispozice přízemí je znepřehledněna pozdějšími zásahy. Prostory jsou zaklenuté především valeně se styčnými nebo obkročnými výsečemi, jedna místnost s neckovou klenbou s postranními a koutovými výsečemi. Vertikální komunikaci zajišťuje dvouramenné schodiště vložené r. 1977 do jižního (pravého) traktu.
Polopatro je zaklenuto valeně s výsečemi. Renesanční fázi výstavby (kolem 1570) dobře dokumentují profilované pískovcové články v přízemí a část kleneb přízemí. Barokní úpravy domu proběhly alespoň ve dvou fázích, první z nich ve 2. čtvrtině 18. století, další v poslední čtvrtině 18. století. Z této doby je již klasicistní fasáda, která byla posléze novodobě upravena. Ve 2. polovině 19. století proběhla adaptace objektu, další zásahy r. 1963 a 1977-78.

Na severovýchodním konci parcely stojí jednopatrový dům, v jádru z 1. poloviny 19. století (Kostelní 28, č. p. 33). Jeho čtyřosá fasáda byla utilitárně upravena a znehodnocena ve 2. polovině 20. let (tří- a jednodílná okna, plechová vrata a dveře apod.).

3344

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.