Kontakt

Měšťanský dům č. r. 3345
náměstí T. G. Masaryka č. or. 22, č. p. 34
(Kostelní č. or. 30, č. p. 34)
č. parcely 99 st., k. ú. Nový Jičín – Město

V jádru renesanční jednopatrový dům ukončuje zástavbu na severovýchodní straně náměstí. Jeho klasicistně upravené tříosé průčelí se v přízemí otevírá dvěma oblouky podloubí, nesenými římsami hranolových pilířů. Průčelí je horizontálně členěno dvěma kordonovými římsami. Volutový štít je ukončen nízkým trojúhelným tympanonem. Okna prvého patra v profilovaným šambránách s ušima jsou doplněna průběžnou podokenní římsou, obdélnými parapety a jemnými štukovými suprafenestrami ukončenými lehce zvlněnými římsami. Dvouosý štít člení tři pilastry nesené volutovými konzolkami se schematizovanými píšťalami. Jejich stylizované kompozitní hlavice nesou zalamované římsové kladí, které podpírá tympanon s kruhovým medailonem s písmeny „IHS“. Dvě okna štítu v šambránách s ušima a jemným štukovým dekorem v nadpraží. Štít vrcholí piniovými šiškami. Boční průčelí je hladké, členěné pouze okny, v prvním patře jsou založeny tři z cihel vyklenuté prapouchy (nad Škodovou ulicí). Portál na dvorek z boční ulice má překlad s uchy datovaný letopočtem 1779. Závěrový klenák nese iniciály „LR“, ohradní zeď se dvojím obnaženým pravoúhlým pískovcovým ostěním. Podloubí je klenuto valeně se styčnými a obkročnými výsečemi. Přízemí hloubkového dvoutraktu je zaklenuto neckovou klenbou s koutovými a postranními výsečemi (někdejší síň), valenými klenbami, místy s výsečemi, a plackami. Místnosti patra jsou plochostropé. V interiérech se zachovala část hodnotných architektonických článků a doplňků interiéru (gotizující pravoúhlý portálek v polopatře, barokní kuželkové zábradlí apod.).
Renesanční objekt z poslední třetiny 16. století byl upravován barokně (1. polovina 18. století) a koncem 70. let 18. století. Dílčí zásahy r. 1929 a v poslední třetině 20. století.

Na severovýchodním konci parcely stojí jednopatrový objekt (Kostelní č. or. 30, č. p. 34), jeho tříosá fasáda je členěna soklem, kordonovou a profilovanou korunní římsou, okna jsou opatřena plochými šambránami. Dům (r. 1833 již zděný) je nyní druhotně přístupný ze Škodovy ulice přes dvorek.

3345

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.