Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3337
náměstí T. G. Masaryka č. or. 8, č. p. 8
č. parcely 125 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Jednoposchoďový nárožní dům, ukončující řadovou zástavbu jihozápadní fronty náměstí. V jádru renesanční objekt s podloubím je do náměstí obrácen pětiosou novorenesanční fasádou. Přízemí se otevírá dvěma stlačenými oblouky podloubí zvýrazněnými štukovou armaturou, bosování přízemí od patra odděluje profilovaná kordonová římsa. Obdélná okna prvého patra v profilovaných šambránách s podokenní římsou a parapetem jsou doplněna segmentovými frontony. Půdní polopatro nad profilovanou kordonovou římsou je prolomeno pěti okénky v šambránách s ušima, mezi okny vložena obdélná pole se štukovými festony. Konzolová vyložená korunní římsa se zubořezem nese balustrádu zatíženou čtyřmi koulemi. Boční průčelí, obrácené do ulice Prokopa Diviše, je zcela hladké, členěné pouze okenními otvory a ukončené korunní římsou. Nad touto ulicí jsou vykelnuty tři cihelné prampouchy. Podloubí je zaklenuto valeně s trojúhelnými výsečemi. Druhotně předělený mázhaus je zaklenut neckovou klenbou s koutovými hřebínky, průsečíky hřebínků spojují svorníčkové rozety. Klenba je zčásti opatřena štukovými profilovanými žebry. Pod výběhy hřebínků jsou zčásti zachované drobné, prosté konzoly, klenební patky jsou podepřeny jednoduchou římsou. Klenba je druhotně prorážena schodištěm situovaným při levé straně parcely. Nárožní místnost vpravo vstupní síně má bohatě dekorovaný fabionový strop datovaný letopočtem 1714. Zlidovělá barokní štukatura pokrývá v mělkém reliéfu takřka celou plochu stropu s oválným štukovým zrcadlem. Motivy vinné révy, holubic a hořících srdcí jsou doplněny písmeny „/I.M.I. / I.A. / P.A.S./“ a zmíněným letopočtem. V přízemí se dále uplatňují stlačeně, segmentově a půlkruhově valené klenby a placka. První patro je plochostropé. Stavební vývoj tohoto právovárečného domu začíná ve 2. polovině 16. století. Barokní zásahy kolem r. 1714 a další po velkých pažárech v letech 1768 a 1775. Novorenesanční průčelí z r. 1880, v této době upraveny i některé vnitřní prostory.

3336

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.