Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3335
náměstí T. G. Masaryka č. or. 6, č. p. 6
(Úzká č. or. 15, č. p. 2001)
č. parcely 127/1, 127/2 st., k. ú. Nový Jičín – Město

V jádru renesanční objekt se čtyřosou fasádou z poslední čtvrtiny 18. století je situován v řadové zástavbě jihozápadní strany náměstí. Jednopatrový dům s druhým atikovým patrem se do náměstí v přízemí otevírá dvěma půlkruhovými oblouky podloubí. Patra jsou pravidelně rytmizována vysokým pilastrovým řádem, značně stylizované kompozitní hlavice nesou zalamované kladí korunní římsy. Okna s šambránách s uchy a přímou podokenní římsou jsou v prvním patře doplněna segmentově tvarovanou nadokenní římsou a štukovými motivy mušlí a „drápů“. Slepá okna druhého patra jsou opatřena žaluziemi. Valeně zaklenuté podloubí je prostoupeno trojúhelnými výsečemi s hřebínky. Dispozice přízemí je řešena jako hloubkový dvoutrakt s druhotně rozděleným mázhausem. Jeho valená klenba je opatřena styčnými výsečemi, hrany lunet zvýrazněny štukovými lištami, vrchol klenby třemi rozetovými svorníčky. Další místnosti přízemí jsou klenuté valeně s výsečemi nebo stlačeně valeně, část prostor je plochostropá. Dvouramenné schodiště do patra z poloviny 19. století je neseno druhotně zazděnými litinovými sloupky s římsovitými hlavicemi. První patro je plochostropé. Renesanční původ domu (z doby kolem r. 1560) dokumentuje úprava dvou polí valené klenby v mázhausu a základní dispoziční rozvrh. Z barokních úprav se nejvýrazněji uplatňuje klasicistně cítěná obnova domu po požáru města v letech 1768 a 1775. Další zásahy kolem poloviny 19. stol. (schodiště), dílčí úpravy koncem 19. a ve 20. století.
Památková ochrana se vztahuje i na dvorní jednopatrový objekt přístupný z ulice Úzké (Úzká č. or. 15, č. p. 2001). Původně pozdně klasicistní fasáda se sdruženými toskánskými pilastry byla necitlivě zjednodušena a nyní je členěna pouze pískovcovým soklem a obdélnými okenními otvory. V přízemí se uplatňují plackové klenby a segmentová valená klenba do pasů, první patro, přístupné pilířovým schodištěm, je převážně plochostropé. Dům byl nově postaven r. 1846, utilitární stavební obnova v poslední čtvrtině 20. stol. necitlivě zjednodušila fasádu.

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.