Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3359
ulice 5. května č. or. 8, č. p. 22
č. parcely 111/1 st., k. ú. Nový Jičín – Město
(Kostelní ulice č. or. 6, č. p. 22
č. parcely 111/2 st., k. ú. Nový Jičín – Město)

Řadový jednopatrový, v zadní části dvoupatrový dům stojící v ulici, která vedla od Dolní brány k severovýchodnímu rohu náměstí. V jádru renesanční stavba z konce 16. století, s barokními klenbami, klasicistně přestavěná na přelomu 18. a 19. století. Dům má trojosé klasicistní průčelí, vrcholící volutovým štítem s trojúhelným zakončením. Fasádu horizontálně člení kordonová a korunní římsa. V přízemí je jedna arkáda podloubí, při pilířích podloubí jsou neodstupněné opěráky. Plochu patra člení lisény, mezi nimi jsou ve vpadlých polích pravoúhlá okna s šambránami s uchy a klenáky a zprohýbanými nadokenními římsami.
Podloubí je zaklenuto klasicistní valenou klenbou s pětibokými výsečemi. V pravé části podloubí je pravoúhlý kamenný portál s nadsvětlíkem, který ústí do předělené síně s valenou klenbou s výsečemi. Na prostor síně vpravo navazuje schodiště do patra a tunelová chodba na dvůr, zaklenutá valenou segmentovou klenbou. V levé části domu je za síní menší neosvětlený prostor s valenou klenbou s trojúhlenými výsečemi a za ním je zadní komora, zaklenutá půlkruhovou valenou klenbou. Patro je plochostropé. V zadní části parcely při Kostelní ulici stojí jednopatrový dům s tříosým průčelím, stavba z 20. let 19. století.

3359

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.